Alle innlegg av Are Tågvold Flaten

Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Tågvold Flaten tilbringer 2012 i USA, og har reist fra stat til stat langs "the campaign trail" siden desember i fjor. Twitter: @AreFlaten

Fire nye år

CHICAGO, ILLINOIS: Barack Obama har vunnet gjenvalg og fire nye år i Det hvite hus.

Obama gjorde så å si rent bord i vippestatene, og bekreftet det de fleste vippestatsmålingene viste på forhånd.

Presidenten vant New Hampshire (4), Iowa (6), Nevada (6), Colorado (9), Wisconsin (10), Virginia (13) og Ohio (18), i tillegg til Pennsylvania (20), Minnesota (10) og Michigan (16). For øyeblikket leder han også i Florida (29).

Dersom Obama også vinner Florida, er det kun Indiana og North Carolina som har gått fra å stemme demokratisk i 2008, til å stemme republikansk i år.

Obama lå foran i flere vippestater enn Romney ved inngangen til valgdagen, og hadde en langt lettere vei til seier. Da resultatene tikket inn ble det etter hvert klart at Romney ikke gjorde det godt nok der han måtte vinne, og at vippestatsmålingene hadde gitt en god pekepinn på valgutfallet.

Obama er den tredje presidenten på rad som vinner gjenvalg, mens Romney på sin side den tredje tapende presidentkandidaten fra Massachusetts i løpet av de siste 24 årene. Obama er imidlertid den eneste presidenten i nyere tid som vinner gjenvalg med med færre valgmenn enn i den første, vinnende valgkampen.

Saken oppdateres senere i dag.

Fra valgkamp til valgvake

CHICAGO, ILLINOIS: Den lange valgkampen er over, og nå gjenstår kun valgvaken.

På veien til Barack Obamas valgvake i Chicago kjørte jeg fra det røde Missouri, som med sine 10 valgmenn vinnes av Mitt Romney i kveld. Jeg krysset Mississippi-elven med den røde, Michiganproduserte leiebilen min, og entret det blå Illinois. Illinois’ 20 valgmenn er allerede Obamas, men veien gikk gjennom landlige, republikanske småbyer før jeg nærmet meg storbyen Chicago. Byen der Obama jobbet som ”community organizer,” møtte kona Michelle, startet sin politiske karriere, og byen der han feiret valgseieren for fire år siden.

Det har vært en lang valgkamp for min del, etter at jeg dro over til USA 2. juledag i fjor. Det startet i Iowa, der Obama gjennomførte sitt siste valgkamparrangement med Bruce Springsteen mandag kveld. Turen gikk deretter til New Hampshire, der Romneykampanjens siste store valgkamparrangement gikk av stabelen samme kveld. Kandidatene har vært igjennom måneder med valgkamp og alt det medfører. Nå må de sitte å vente på velgernes dom.

De foreløpige resultatene peker i retning av Obamaseier, og dette er i tråd med de siste vippestatsmålingene.

”Jeg har stemt på Romney, men tror ikke Romney vinner,” sa en republikansk velger jeg snakket med i Ohio på lørdag. Deb Taylor, en republikansk velger fra Iowa som jeg møtte i desember, var heller ikke særlig optimistisk i dag. ”Jeg ber, ber, ber,” sa hun. ”Jeg ber, og håper.”

Og hjemme hos Judy Rockers i St. Martins, Missouri, der Romney-Ryan skiltet stod ute i oppkjørselen på søndag, hørte jeg mye av det samme. ”Jeg tror egentlig ikke Romney vinner,” sa hun.

I kjelleren står McCain-Palin skiltet fra 2008 bak en mopp, og der havner også Romney-Ryan skiltet snart, uansett hvordan det går i natt.

Hva sier norske USA-eksperter om valgutfallet?

Obama eller Romney? Foto­mon­tasje: Are Tåg­vold Flaten / AmerikanskPolitikk.no.

Norske USA-eksperter svarer regelmessig på aktu­elle spørsmål i AmerikanskPolitikk.no sitt Panel, og her får du sva­rene. Denne gangen: Pre­si­dent­valg­kampen er straks over. Hva sier magefølelsen?

Illustrasjon: Renate Tonstad Flaten / AmerikanskPolitikk.no.


Hilde Eliassen Restad, første­ama­nu­ensis ved Bjørknes Høy­skole og bidrags­yter på AmerikanskPolitikk.no:

“Mage­fø­lelsen sier at Obama vinner, siden han har hatt en kon­se­kvent (dog liten) ledelse i de vik­tigste vippe­sta­tene. Han har 201 «sikre» valg­menn, og leder i Penn­syl­vania (20 valg­menn), Wis­consin (10), Michigan (16), Ohio (18), Nevada (6) og Iowa (6). Dette er nok til å vinne, med syv valg­menn til overs. (Mens Romney vinner North Caro­lina og anta­ke­ligvis Flo­rida – Vir­ginia er mindre sik­kert i begge ret­ninger). Da er fort­satt New Hamps­hire og Colo­rado til overs. Skal vi tro menings­må­lin­gene kommer altså Obama til å vinne.

Men, i følge kon­ser­va­tive kom­men­ta­torer skal vi altså ikke tro menings­må­lin­gene, fordi de spør Obama-vennlige folk som ikke kommer til å stemme i morgen. De har tro på at de kon­ser­va­tive vel­gerne stiller opp på selve dagen. Så det blir spen­nende å se hvilke vel­ger­grupper som stemmer!”


Hall­vard Notaker, his­to­riker, Uni­ver­si­tetet i Oslo:

“Mage­fø­lelsen min stoler jeg ikke på, etter at den i 2005 gjorde meg sikker på at Mark Warner ville bli pre­si­dent i USA. Men jeg stoler på Nate Silver, og da finnes bare ett svar for den som ikke ser helt bort fra menings­må­linger: Obama vinner.”


Anders Romar­heimforsker ved Insti­tutt for for­svars­stu­dier:

“Jeg tror Obama vinner. Hvis ikke vil menings­må­lin­gene på totalen ha bommet litt, og det skjer sjelden.

I til­legg stiller han til gjen­valg, og jeg tror tvilen kommer ‘the incum­bent’ til gode på valgdagen.

His­to­risk sett er gjen­valg regelen, og kun fire år for et parti unntaket.”


Alf Ole AskAften­pos­tens USA-korrespondent:

“Det heller mot Barack Obama i følge menings­må­lin­gene. Men jeg er i tvil om hvor eksakte de er.

Her er det masse fak­torer som kan avgjøre — frem­møte er ett og hvor de siste usikre havner ett annet.

Så jeg holder meg til hva jeg har ment i måneder — tror det blir jevnt — det kan slå begge veier. Skal en legge målin­gene til grunn vinner Obama, trolig knepent.

Mitt håp er at resul­tatet blir klart og at det ikke ender som en rund­dans i retts­ap­pa­ratet etter uker med rot og  fin­tel­ling. Det vil være pinlig for USA!”


George Goo­ding,  pre­si­dent av Mon­ti­cello Society:

“Jeg har tid­li­gere holdt en knapp på at Romney kunne klare å dra dette i land, men nå sier mage­fø­lelsen at Obama vinner fire nye år i Det hvite hus. Nasjo­nalt vinner Romney muli­gens med veldig tynn margin, takket være voldsom støtte i ‘røde’ del­stater og noe labert med støtte til Obama i ‘blå’. Sandy kan ha en effekt på opp­møtet i nordøst USA hvor Demo­kra­tene pleier å få inn en vesentlig del av stem­mene sine. Mange sliter ennå med å komme til­bake til hver­dagen, å stemme i et valg som Obama vinner i sin del­stat uan­sett kan bli ned­prio­ri­tert hos en del i disse områ­dene stormen herjet.”


Hilmar L. Mjeldesti­pen­diat, Insti­tutt for saman­lik­nande poli­tikk, Uni­ver­si­tetet i Bergen:

“Økono­mien veks, Demo­kra­tane går til gjenval, derfor meiner eg det mest sann­syn­lege er fire nye år for Obama.”


Stein Hernesstats­viter og Ambas­sador Stuart Fellow 1996/97:

“Hodet og hjertet, klart Obama. En ørliten uro i magen murrer om Romney. Men jeg håper og tror det blir fire nye år for Obama i 1600 Penn­syl­vania Avenue.”


Steinar Ottesenredaktør av PolitiskeNyheter.no:

“Mage­fø­lesen til­sier at pre­si­dent Obama er favo­ritt før valg­dagen. Målin­gene siden stormen Sandy har gitt Obama-kampanjen delvis vind i sei­lene, i hvert fall har momen­tumet til Mitt Romney stoppet helt opp. Det store spørs­målet for meg blir hvem som vinner Midt­vesten. Klarer Obama-kampanjens brannmur i Midt­vesten å sikre gjen­valg for pre­si­denten? Jeg tror valget kan bli avgjort i Iowa, Wis­consin og Ohio.

Slik situa­sjonen er dagen før dagen ser det ut som pre­si­dent Obama har en god mulighet til å bli gjen­valgt selv om kam­panjen vil tape noen stater fra valget i 2008. Det er vans­kelig å for­stille seg en vei til 270 valg­menn for Mitt Romney uten å vinne enten Ohio eller Wis­consin. Mitt Romney må vinne Flo­rida og Vir­ginia. Av disse sta­tene er jeg mest usikker på Vir­ginia. Vil senats­valget mellom George Allen (repub­li­kaner) og Tim Kaine (demo­krat) ha en inn­virk­ning? Spørs­må­lene er mange før ame­ri­ka­nere går til stemme­lo­ka­lene, sva­rene er få.”


Alf Tomas Tøn­nessenførste­ama­nu­ensis ved Høg­skulen i Volda og bidrags­yter på AmerikanskPolitikk.no:

“Siden Obama har ledet nær samt­lige av RealClearPolitics.com sine toss up-målinger, velger jeg å tro at Obama blir gjen­valgt. Det blir spe­sielt spen­nende å se om Obama blir til­kjent seier i Vir­ginia. Her virker det å være enda jev­nere enn i Ohio. Et viktig usik­ker­hets­mo­ment gene­relt er at Romney leder blant uav­hen­gige vel­gere, og Repub­li­ka­nerne virker å ha mer sikre vel­gere som ikke snur selv om køen til valg­lo­kalet blir lang. Det blir spen­nende å se hvor mye valg­del­ta­kelsen faller blant vel­gere under 30 år i for­hold til i 2008.”


Svein Melbysenior­forsker ved Insti­tutt for for­svars­stu­dier:

“For­nuften, basert på fore­lig­gende data til­sier gjen­valg av Obama, men med noe knap­pere margin enn i 2008. Men mage­fø­lelsen sier meg at dette valget preges av usik­kerhet, og det invi­terer i alle fall ikke til skrå­sik­kerhet. Det mest usikre pre­si­dent­valg jeg noen­sinne har opp­levd. Og det ville ikke for­undre meg om vi får en mega­va­riant av 2000-valget.”


Og hva med meg?


Are Tåg­vold Flaten, USA-korrespondent og redaktør, AmerikanskPolitikk.no:

“Mage­fø­lelsen og stats­vi­teren i meg sier at det blir gjen­valg for pre­si­denten for tredje gang på rad (96, 04, 12), med utgangs­punkt i vippe­stats­må­lin­gene og en titt på Obama­or­ga­ni­sa­sjonen i Ohio. Men jeg husker sam­tidig alle de repub­li­kanske vel­gerne jeg har møtt i løpet av året som kommer til å kjempe til siste slutt. Valg­natten blir dermed spen­nende. Valg­lo­ka­lene stenger først i Vir­ginia (01.00 norsk tid), og der­etter i Ohio og North Caro­lina (01.30). Der­etter vil det tikke inn resul­tater sakte men sik­kert, og jeg tror diverse exit polls kan gi oss en nokså tidlig indi­ka­sjon på om resul­ta­tene spriker nevne­verdig fra målin­gene de siste dagene/ukene.”

Mitt Romneys siste salgspitch

WEST CHESTER, OHIO: Fredag kveld leverte Mitt Romney den ende­lige ver­sjonen av salgs­pitchen sin, foran sitt største pub­likum noen­sinne. Det er et bud­skap han har polert i over et år, på vei fra høyre til sen­trum, der han avslutter valgkampen.

Mitt Romney foran sitt største pub­likum noen­sinne, i West Chester, Ohio, fredag kveld. Kona Ann til venstre, og vise­pre­si­dent­kan­di­daten Paul Ryan med kona Janna til høyre. Foto: Are Tåg­vold Flaten / AmerikanskPolitikk.no.

Det er kjølig i lufta og sola er i ferd med å gå ned i det Kid Rock varmer opp tusenvis av Rom­ne­y­til­hen­gere like nord for Cin­cinnati fredag kveld. Pub­likum på tri­bunen til venstre for scenen har fått utdelt t-skjorter i rødt, hvitt og blått, avhengig av hvor de sitter. Sammen danner de det ame­ri­kanske flagget, og Ohios delstatsflagg.

Da Obama talte i Spring­field, Ohio noen timer tid­li­gere, buet som vanlig folk da han omtalte Romney.

“Ikke bu, stem,” svarte Obama, det samme svaret han har benyttet seg av de siste måne­dene. “Stemme­giv­ning er den beste hevnen,” fort­satte presidenten.

Ohio-versjonen av landsmøtet

En time lenger sør, og drøyt sju timer senere, for­talte Romney de mellom 20 og 30 000 til­hen­gerne om pre­si­den­tens utta­lelse. “Jeg spør isteden Ame­rika om å stemme utav kjær­lighet for landet vårt,” sa Romney, en utta­lelse som ble mot­tatt med voldsom entu­si­asme blant publikum.

Romney hadde med seg de fleste tung­vek­terne innen Det repub­li­kanske par­tiet på scenen i West Chester fredag kveld, et valg­kamp­ar­ran­ge­ment som føltes ut som en kort­ver­sjon av lands­møtet i Tampa.

Tid­li­gere New York-borgermester Rudy Giuliani, Virginia-guvernør Bob McDon­nell, Louisiana-guvernør Bobby Jindal, Arizona-senator John McCain, Florida-senator Marco Rubio, og Ohio-trioen John Kasich (guvernør), Rob Portman (senator) og Speaker of the House John Boehner var noen av dem som tok til podiet.

Giuliani, McCain og Jindal gikk har­dest ut mot Obama, mens Ohios Kasich, Portman og Boehner snakket mer om vik­tig­heten av Ohios rolle i det kom­mende valget.

Den første delen av arran­ge­mentet føltes tidvis mer ut som et anti-Obama arran­ge­ment, enn som et pro-Romney arran­ge­ment. Pre­si­denten fikk blant annet knall­hard kri­tikk for hen­del­sene i Beng­hazi den 11. sep­tember, og talerne la ingen­ting i mellom.

Inn­legget fort­setter under bildet.

En liten del av det gigan­tiske pub­li­kummet i West Chester, Ohio, fredag kveld. Foto: Are Tåg­vold Flaten / AmerikanskPolitikk.no.

Den posi­tive og sam­ar­beids­vil­lige Mitt

Pub­likum hadde dermed fått ser­vert mye anti-Obama stoff i det turen kom til Paul Ryan og Mitt Romney. De var mer posi­tive i tonen.

Ryan snakket om sine fire år som uni­ver­si­tets­stu­dent i Ohio, og ble mot­tatt som en av sta­tens egne. Romney gjorde det på sin side helt klart at Ohio er tirs­da­gens gje­veste pris.

Rom­neys hoved­bud­skap gikk ut på at Obama har feilet, at pre­si­denten ikke har det som skal til for å bringe sam­ar­beidet til­bake til hoved­staden, og at det trengs en ny men­ta­litet i Washington.

“Jeg vil ikke bare ta over, jeg vil ta ansvar,” sa Romney. “Vil du ha mer av det samme, eller vil du ha ekte for­and­ring? Obama lovte for­and­ring, men han har ikke inn­fridd løf­tene,” fort­satte han.

“Med det rik­tige leder­skapet vil Ame­rika reise seg i rekordfart.”

Romney snakket videre om sam­ar­beid og om det som for­ener Ame­rika. “De beste brag­dene er de vi oppnår sammen. Jeg vil ikke repre­sen­tere ett parti, men én nasjon,” sa Romney.

Fin­pusset sluttappell

Det jeg sitter igjen med etter fre­da­gens tale er at vin­neren av den repub­li­kanske nomi­na­sjons­kampen har fin­pusset en meget salgbar slutt­ap­pell, og at den er basert på et mer posi­tivt bud­skap enn det han han vant nomi­na­sjonen på. Fredag kveld snakket han vel så mye til TV-seerne og avis­le­serne i Ohio, som han gjorde til de entu­si­as­tiske til­hen­gerne som til­bragte fre­dags­kvelden sammen med ham ute i kulda.

De tid­li­gere mot­stan­derne Rick San­torum og Rick Perry stod på scenen sammen med Romney i det han leverte talen. Romney har vunnet retten til å trekke seg til­bake mot sen­trum, ialle­fall helt til valg­kampen er over.

Obama leder fort­satt på menings­må­lin­gene i Ohio, men Rom­ney­kam­panjen er over­be­vist om at de har vind i sei­lene, og at de kommer til å vinne. Det er ikke akkurat overraskende, og natt til onsdag får vi vite hvem som trekker det lengste strået.

Obama: “Fire dager, for fire år”

SPRINGFIELD, OHIO: Det er fire dager igjen til valget. “Fire dager, for fire år,” sier Obama. “Vi har kommet for langt til å snu nå. Vi må bevege oss framover.”

Pre­si­dent Barack Obama fikk en varm mot­ta­kelse i Spring­field, Ohio, fredag etter­middag. Foto: Are Tåg­vold Flaten / AmerikanskPolitikk.no.

“Mor­genen etter valget må du være i stand til å se deg selv i speilet med god sam­vit­tighet,” sier den lokale område­re­pre­sen­tanten for Obama­kam­panjen i Clark County. “Har dere for­hånds­stemt enda?”

“Send ‘OH’ til 62262 — det staver ‘Obama’ — så kan du finne ut hvor du skal stemme,” sier hun. “Og sender du ‘GIVE’ til det samme num­meret kan du donere 10 dollar, som trekkes auto­ma­tisk fra tele­fon­reg­ningen din.”

Bill Obama, og George W. Romney

Da Obama entrer rommet møter han et øredø­vende leven i gym­salen på Spring­field High  School. Spring­field ligger mellom Dayton og Columbus midt i Ohio, en halv­times kjøretur unna stedet der Obama startet dagen  med sitt første av fre­da­gens tre Ohio-stopp.

En rød tråd i Obamas reto­rikk går ut på å knytte seg til tid­li­gere pre­si­dent Bill Clinton, og til til­standen i den ame­ri­kanske økono­mien da Clinton forlot Det hvite hus. Mitt Romney spiller rollen som George W. Bush.

“Vi prøvde våre ideer, og de fun­gerte. Vi prøvde deres ideer, og det fun­gerte ikke,” sier han.

Obama, som i 2008 tok avstand fra Bill og Hillary Clinton ved å heller snakke om sin beund­ring for Ronald Reagan, omfavner USAs 42. pre­si­dent for alt det er verdt. Den tid­li­gere pre­si­denten drev sam­tidig valg­kamp for Obama i Flo­rida, og han møter Obama i Vir­ginia på lørdag.

Obama omtaler sam­tidig Romney som en sminket og opp­da­tert ver­sjon av tidligere president George W. Bsuh. “Romney er en veldig begavet salgs­mann,” sier Obama. Bud­skapet er at han sier hva som helst for å vinne.

Bil­in­du­strien

Og det er her Obama nevner bil­in­du­strien, arbeids­giver for en åttendedel av arbeids­ta­kerne i Ohio.

“Han var i mot å redde bil­in­du­strien,” sier Obama om Romney. “Og jeg skjønner at det er et pro­blem for ham nå. … Men det betyr ikke at han kan drive å skremme folk for å vinne stemmer,” fort­setter han. “Dette er ikke et spill. Det handler om men­nesker. Det handler om jobber.”

Romney har TV– og radio-reklamer i Ohio som hevder at pro­duk­sjon av Jeep-biler er flyttet til Kina, på bekost­ning av Ohio, og på grunn av Obama. “Det er ikke sant,” sier Obama i Spring­field, Ohio fredag etter­middag.

Inn­legget fort­setter under bildet.

Foto: Are Tåg­vold Flaten / AmerikanskPolitikk.no.

Change, fire år senere

Obama starter imid­lertid talen med å snakke om de vold­somme ødeleg­gel­sene etter stormen Sandy, og om at ame­ri­ka­nerne alltid står samlet når det vir­kelig gjelder. Han vekt­legger behovet for å sam­ar­beide på tvers av parti­gren­sene, og tar ordet “change” i sin munn ved flere anledninger.

Han høres tidvis ut som 2008-versjonen, og snakker igjen om behovet for å for­andre Washington.

“Det handler om å for­andre poli­tikken i Wash­ington,” sier han, før han igjen angriper repub­li­ka­nerne, med Romney i spissen.

“De satser på kynisme, og jeg satser på dere,” sier han.

Det for­nyede fokuset på for­and­ring og sam­ar­beid henger delvis sammen med stor­mens her­jinger på østkysten, men også med mot­stan­de­rens retorikk.

Romney har snakket om behovet “for store for­and­ringer” en stund nå, og Romney bruker erfa­ringen fra Mas­sachu­setts for å si at han har det som skal til for å sam­ar­beide på tvers av partigrensene.

Tale­skri­veren

Før Obama entret gymsalen på Springfield High School slo jeg av en liten prat med Jon Fav­reau, tale­skri­veren som har jobbet for Obama helt siden 2005.

“Dette er en helt annen kam­panje enn den vi førte i 2008,” sier Fav­reau. Jeg spør ham om den end­rede tonen i talene etter Sandys her­jinger, og han nikker med.

“Det har vært bud­skapet vårt helt siden 2008, og bud­skapet vårt i løpet av de fire årene i Det hvite hus,” svarer han. “Men vi har lagt litt mer vekt på dette momentet de siste par dagene. Det han har snakket om de siste dagene, er i bunn og grunn for­and­ringen han snakket om i 2008,” sier Favreau.

Inn­legget fort­setter under bildet.

Foto: Are Tåg­vold Flaten / AmerikanskPolitikk.no.

– En utford­rende vei

Jen Psaki, Obama­kam­pan­jens rei­sende presse­sek­retær, vekt­legger at Romney “står overfor en utford­rende vei” til seier i Ohio.

“Vi har ligget kon­se­kvent foran på målin­gene, og Jeep-reklamen hans om bil­in­du­strien slår til­bake på ham. … De kaster spa­getthi på veggen for å se hva som blir hen­gende, men vi er nokså sikre på at vi vinner Ohio på tirsdag” sier hun.

Men David Axelrod er ikke sikker nok på seier her til å vedde barten sin på Ohio? spør jeg med et smil om munnen.

David Axelrod, en av Obamas sjefs­stra­teger, sa tid­li­gere denne uken at han bar­berer bort barten sin dersom Romney vinner Penn­syl­vania, Min­ne­sota eller Michigan. Romney og hans alli­erte har spyttet inn penger i disse sta­tene i det de omtaler som et forsøk på å utvide valgmannskartet.

“Han har alle­rede veddet bort barten sin!” svarer hun. “Han kan ikke vedde den bort to ganger!”

“De har aldri ledet i Penn­syl­vania,” sier Psaki. “De bløffer.”

Bildeblogg: Politisk Halloween-feiring

JEFFERSON CITY, MISSOURI: I dag er det Halloween, og det merkes overalt. Blant annet på Wal-Mart.

Jeg fant en Mitt Romney-maske i Halloween-avdelingen, men de var utsolgt for Obama. Det er mulig han virker mer skremmende enn Romney her i det konservative Missouri, men en av de republikanske vennene mine hadde følgende kommentar: Han er en vits!

Raden med kort til alle mulige anledninger lå like ved. De hadde blant annet en egen Halloween-seksjon:

Like ved fant jeg en egen “Election 2012”-seksjon, med divers bursdagskort:

Håndmodell: Greg Jarman.

 

Chris Christie roser Obama, som tar turen til New Jersey på onsdag

Guvernør Chris Chris­ties New Jersey er en av sta­tene som ble har­dest rammet av stormen natt til tirsdag. Christie roser pre­si­dent Obama for hånd­te­ringen av Sandys her­jinger, og sier at valget er det siste han tenker på.

“Pre­si­denten har vært veldig aktiv og for­tjener masse ros,” sa Christie tirsdag morgen.

Den repub­li­kanske guver­nøren leverte key note-talen på det repub­li­kanske lands­møtet i Tampa, og er en pro­mi­nent Romney-støttespiller.

“Han gav meg tele­fon­num­meret sitt i Det hvite hus og ba meg ringe ham hvis jeg trengte noe,” la han til. Christie roste også FEMA (Federal Emer­gency Mana­ge­ment Agency) og FEMA-direktøren Craig Fugate for å ha gjort en strå­lende jobb.

Senere på dagen omtalte han Obamas inn­sats som “frem­ra­gende”, og skrev føl­gende på Twitter: “Jeg ønsker å takke pre­si­denten per­sonlig for all hjelpen i det vi reiser oss etter stormen.”

Obama tar turen til New Jersey

Tirsdag etter­middag infor­merte Det hvite hus om at pre­si­denten tar turen til New Jersey på onsdag.

Obama vil ta en nær­mere titt på ska­dene i New Jersey sammen med guvernør Christie. Obama besøkte også Christie og New Jersey etter orkanen Irene i sep­tember i fjor, og pre­si­dent­rollen gir Obama andre mulig­heter — og ansvars­om­råder — enn kan­di­daten Romney.

Christie sier selv at poli­tikk er det siste han tenker på om dagen. New Jersey er hardt rammet, og han har andre ting å tenke på enn det kom­mende valget.

Det er imid­lertid verdt å nevne at Christie må kjempe for gjen­valg i New Jersey til neste år, og han har for eksempel vært langt mer synlig i mediene enn kol­le­gene i New York, inklu­dert guver­nøren Andrew Cuomo (D) og bor­ger­mes­teren Michael Bloom­berg (I).

Rom­neys “Cam­paig­nAid” i Ohio

Det ble tid­li­gere spe­ku­lert i om Christie ville invi­tere Romney til New Jersey, men det ser det fore­løpig ikke ut til at det blir noe av.

Romney samlet inn mat og for­sy­ninger i Dayton, Ohio på tirsdag, og nevnte at dette muli­gens skulle sendes til nettopp New Jersey.

“Vi er på utkikk etter all den hjelpen vi kan få for å hjelpe fami­liene som trenger det,” sa Romney, som hadde med seg Ohio-senator Rob Portman (R).

Obama besøkte blant annet Røde Kors på tirsdag, etter å ha avlyst et valg­kamp­ar­ran­ge­ment i Wis­consin. Romney tar turen til Flo­rida på onsdag.

Det er en uke igjen til valg­dagen, og du kan lese hva norske USA-eksperter tenker om inn­spurten i Panelet på AmerikanskPolitikk.no.

Stille før Frankenstorm

JEFFERSON CITY, MISSOURI: Med åtte dager igjen til valget setter natur­kref­tene en fore­løpig stopper for valg­kampen på østkysten.

Pre­si­dent Obama på tele­fonen med direk­tøren av Federal Emer­gency Mana­ge­ment Agency (FEMA). Råd­gi­veren Alyssa Mast­ro­monaco i rødt, og Richard Reed, en av pre­si­den­tens Home­land security-rådgivere, til høyre. Official White House Photo by Pete Souza.

Selv sitter jeg trygt midt i landet og trues verken av uvær, strøm­stans, eller vann­mangel. Jeg har derimot valg­kamp­feber, etter å ha fin­lest menings­må­linger de siste ukene. Nå spe­ku­leres det i hvordan orkanen “Sandy” — popu­lært kalt “Fran­ken­storm” — vil påvirke valg­kam­pens siste uke.

Både Obama og Romney har kan­sel­lert valg­kamp­ar­ran­ge­menter i vippe­staten Vir­ginia, mens Romney også har kan­sel­lert i New Hamps­hire. Obama tok turen til Flo­rida på søndag, men vil følge situa­sjonen fra Det hvite hus på mandag. Romney tok for sin del turen til Ohio, der han i likhet med pre­si­denten vil til­bringe flere dager denne uken.

Vær­pro­gno­sene peker i ret­ning av at orkanen vil bli den største i sitt slag på lang tid, og den vil bevege seg rela­tivt sakte over land.

Scene­skifte

Begge kam­pan­jene legger vekt på hjelpe­ar­beid og på hva folk kan gjøre for å hjelpe de som trenger det, mens de ber folk om å donere penger til Røde Kors. Begge leire har også stanset utsen­delsen av e-poster med fore­spørsler om penge­bi­drag i sta­tene som vil rammes har­dest av orkanen.

Sist­nevnte moment er et eksempel på at stra­teger i begge leire alle­rede har tenkt igjennom hvordan de skal navi­gere seg gjennom uværet.

Med det sagt, så er pre­si­den­tens rolle i de kom­mende dagene er let­tere å for­utse enn utfordrerens. Obama vil vise at han gjør alt som står i hans makt for at myn­dig­he­tene — både på føde­ralt og på del­stats­nivå — gjør en så god jobb som mulig. Det blir færre valg­kamp­ar­ran­ge­menter på pre­si­denten, men han kan framstå som en leder i en krisesituasjon.

“Vi vil være der, uan­sett hva [folk] trenger,” sa Obama da han besøkte FEMA-hovedkvarteret (Federal Emer­gency Mana­ge­ment Agency) på søndag. “Hovedbudskapet mitt til alle som er involvert er at vi må ta dette seriøst,” fort­satte pre­si­denten, som beskrev “Sandy” som en “seriøs og stor storm.”

Mitt Romney har ikke noen slik rolle å falle til­bake på, og han har én uke igjen på å gjøre det som står i hans makt foran valget til neste uke.

Han må balan­sere mellom å drive valg­kamp i vippe­sta­tene han tror kan tippe valget i hans favør, med  å vise at han bryr seg, og at han følger med på det som skjer.

Kevin Madden, en av Rom­neys råd­gi­vere, sa for eksempel føl­gende på søndag: “Jeg vil ikke tri­via­li­sere dette med å snakke om til­standen i valg­kampen når det finnes så mange men­nesker som kommer til å nega­tivt påvirket av denne stormen.”

Romney sa på sin side føl­gende på et valg­kamp­ar­ran­ge­ment i Fin­dlay, Ohio, søndag etter­middag: “Våre tanker og bønner er med men­nes­kene som [vil bli påvirket av stormen].”

Det poli­tiske utfallet

Så hvem kommer best utav det? Det er det selv­sagt altfor tidlig å si noe menings­fullt om, og stu­dier av tid­li­gere natur­ka­ta­strofer gir oss heller ikke noe entydig svar.

Stats­vi­teren Larry Bar­tels har tid­li­gere vist at natur­ka­ta­strofer kan svekke opp­slut­ningen til poli­ti­kere i posi­sjon dersom det går riktig ille. Økt mis­nøye og mang­lende tiltro til myn­dig­he­tenes evne til å løse pro­blemer kan slå nega­tivt ut for han eller hun som sitter med det ende­lige ansvaret. Forsk­ning av John Gaspar og Andrew Reeves peker derimot i ret­ning av det mot­satte, dersom poli­ti­keren i posi­sjon er pro­aktiv og utøver stødig leder­skap i en krisesituasjon.

Det er uan­sett liten tvil om at uværet vil sette en mid­ler­tidig stopper for for­hånds­stem­mingen i flere stater, noe som muli­gens kan svekke Obama mer enn Romney. Valg­kam­pens siste uke handler om å over­tale de som fort­satt er usikre på hvem de skal stemme på, men også om å sørge for at til­hen­gerne fak­tisk stemmer. Om ikke annet så utsetter “Fran­ken­storm” deler av denne sluttspurten.

Søndag kveld så storm­varslet slik ut (trykk på bildet for opp­da­tert prognose):

Mitt Romneys “store forandringer”

AMES, IOWA: Romneys store tale om den amerikanske økonomien bød på lite nytt, utenom et par nye linjer om veien framover. ”En økonomisk vekst på 2 prosen er skuffende,” sa han. ”De lovte oss 4,6 prosent.”

Mitt Romney i Ames, Iowa, fredag formiddag. Foto: Are Tågvold Flaten / AmerikanskPolitikk.no.

Kongressmannen Steve King, en av de mest konservative medlemmene i Kongressen, var en av de første på podiet. “Jeg skal gi dere en trist liten påminnelse om at Barack Obama startet bevegelsen sin her i Iowa. Men det positive er at vi skal stoppe den samme bevegelsen her i Iowa!” sa King.

Etter at også den norsk-amerikanske guvernøren Terry Branstad hadde sagt noen ord, var det Iowa-senatoren Chuck Grassley som tilslutt introduserte Romney. “Vi må takke president Obama for innsatsen, og la ham gå,” sa han, til latter fra de kalde og trippende tilskuerne, som hadde ventet utendørs i nesten to timer.

Brobyggeren Mitt

Det siste poenget i Grassleys korte introduksjon utgjorde også en sentral del av Romneys tale.

Romney snakket om behovet for samarbeid på tvers av partigrensene, og trakk fram sin egen bakgrunn fra Massachusetts for å si at det er mulig. ”Gode demokrater kan samarbeide med gode republikanere for å løse problemer,” sa Romney. ”Men vi trenger en leder for at det skal skje.”

I 2008 var Obama en kandidat ”som levde opp til anledningen,” sa Romney, ”men han taklet ikke utfordringene som president.” ”Problemet med Obamaøkonomien er ikke det han arvet,” sa Romney, men det han har gjort etter at han tok over.

Vekst på 2 prosent

Fredag morgen ble veksttallene for andre kvartal publisert. De viste at økonomien (BNP) har vokst med 2 % mellom juli og september, høyere enn først antatt. Veksten var på 1,3 % i årets andre kvartal.

Romney beskrev nyheten som ”nedslående,” før han la til at Obama-administrasjonen lovte en vekst på 4,6 % tilbake i 2009.

Romneys valgløfte? Han vil skape 12 millioner nye jobber, sørge for at folk sitter igjen med mer penger etter lønning, og en økonomisk vekst på 4 % – ”dobbelt så mye som det vi har nå.”

”Vi trenger nye, store endringer som står i stil med øyeblikket vi befinner oss i,” sa Romney. Forandringer ”som kan gi Amerikas familier vissheten og troen på at fremtiden vil bli bedre enn fortiden.”

”Vi trenger ekte forandring, stor forandring”, sa Romney. ”Jeg stoler på Iowa. Iowa kan bli staten som avgjør dette,” avsluttet han.

Real Clear Politics sitt gjennomsnittet fra Iowa viser at Obama ligger 2 % foran Romney. De to ferskeste målingene viser imidlertid at det er helt jevnt. Målingen fra det demokratisk lenende Public Policy Polling viser at Romney leder med 1 %, mens målingen fra det republikansk lenende Rasmussen viser dødt løp.

– Det kommer til å bli jevnt

Terry Moorman fra Boone, Iowa har støttet Romney helt siden 2008. ”Fokus på økonomien er hans sterke side, og jeg tror folk bryr seg om de store sakene” sier han. ”Hvis du har homofile rettigheter, kjønnsnøytralt ekteskap og abort som de viktigste sakene på lista di, så er du ganske kortsiktig,” sier han. ”Det er ingen tvil om at det er økonomien er den viktigste saken akkurat nå,” et moment Romney også vektla i talen sin.

Romneyvelgeren Terry Moorman. Foto: Are Tågvold Flaten / AmerikanskPolitikk.no.

”Jeg tror folk bryr seg mer om å sørge for at de har mat på bordet og betale regningene sine, enn om noe annet,” sier Moorman. ”Mitt har en plan, og jeg skjønner ikke maset etter mer detaljer i planen hans. Jeg forstår den, jeg forstår hva han ønsker å gjøre, og jeg tror det er den beste løsningen for Amerika. Jeg tror vi er i store vanskeligheter dersom Obama får fire nye år.”

Romney har beveget seg til høyre, og senere tilbake i retning av sentrum igjen siden han gjestet Kinzler Construction Services i slutten av desember i fjor. Er Romney moderat på bunn, eller er han  konservativ? spør jeg.

”Jeg tror han har beveget seg i en mer konservativ retning på en rekke områder for å sikre seg støtten fra basen i partiet. Og det er greit, for det er det politikere gjør,” sier Moorman, som jobber som frivillig for Romney noen kvelder i uka. ”Vi gjør det vi kan,” sier han, ”men det kommer til å bli jevnt. … Det hele kommer til å koke ned til oppmøte på valgdagen.

Hvem har den beste valgkamporganisasjonen her i Iowa?

”Vel, president Obama hadde opprinnelig den beste valgkamporganisasjonen, men nå har Romneys ’ground game’ begynt å ta seg opp, så jeg tror vi har en reell mulighet. Jeg tror Iowa er i spill,” sier Moorman.

Hva baserer han dette på? ”Jeg mottar flere telefonsamtaler og det sendes ut mer informasjon fra kampanjen. Jeg vet fra egen erfaring at valgkampkontoret i Boone er mye mer aktivt nå enn det har vært tidligere. Vi banker på langt flere dører, og ting tar seg opp,” sier han. Han virker optimistisk, men er klar over at Romneys fokus først og fremst er på Ohio, dit han dro like etter talen.

Hva skjer dersom Romney taper?

”Amerika vil overleve,” sier han.

”Men hvordan vi overlever og hvor lang tid det tar før vi er på bedringens vei igjen er to forskjellige spørsmål. Men vi vil overleve. Én mann kan ikke ødelegge det vi har bygd opp over mer enn to hundre år, men jeg tenker ikke på nederlag. Vi kommer til å vinne!”

 

Debattkveld i Amerika: Tredje og siste runde til Obama

BOCA RATON, FLORIDA: Obama vant den siste presidentdebatten, men Romney snublet ikke. Det er to uker igjen, og det blir jevnt.

Pre­si­dent Barack Obama på TV-skjermen i presse­sen­teret mandag kveld. Debatten ble arran­gert på Lynn Uni­ver­sity i Boca Raton, Flo­rida. Foto: Are Tåg­vold Flaten / AmerikanskPolitikk.no.

Romneys hovedoppgave i den tredje og siste presidentdebatten var å unngå tabber. Han skulle presentere seg som noe annet enn den karikaturen Obamakampanjen har tegnet av ham, og framstå som en potensiell president. Han var mer defensiv enn i de tidligere debattene, og gjorde et poeng av å si seg enig med Obama flere ganger.

Obamas hovedoppgave var derimot å tegne et bilde av Romney som en presidentkandidat som ikke er et “troverdig” og “overbevisende” alternativ som president. Dette var det siste budskapet som ble sendt på e-post fra Obamakampanjen før debatten, Obama nevnte det i selve debatten, og det var det første de sendte ut etter debatten. Det var også bakgrunnen for den mest minneverdige uttalelsen fra debatten, da Obama gjorde narr av Romneys ønske om å styrke den amerikanske marinen.

“Du nevnte … at vi har færre skip nå enn vi hadde i 1916. Vel, guvernør, vi har også færre hester og bajonetter fordi militæret har forandret seg,” sa Obama. Publikum, som hadde fått streng beskjed om å holde seg rolige, lo.

– Her hjemme

Temaet for debatten var utenrikspolitikk, men den amerikanske økonomien ble også viet mye oppmerksomhet. Amerikas styrke i verden er avhengig av “en sterk økonomi her hjemme,” sa Romney, som var flere ganger snudde fokuset fra utlandet, og hjem.

Obama sa senere akkurat det samme som Romney, og tilføyde i tillegg følgende: ”Etter et tiår med krig, er det på tide med litt nasjonsbygging her hjemme.”

Det viktigste temaet i dette valget er den amerikanske økonomien, og amerikanerne bryr seg langt mindre om utenrikspolitikk. Paradokset er at presidenten har langt mer makt til å forme utenrikspolitikken, enn han har til å forme innenrikspolitikken.

Hva så?

Obama vant debatten, men Romney begikk ikke noen store tabber. Med utgangspunkt i kandidatenes hovedmål for kvelden, slik jeg vurderte dem på forhånd, er det imidlertid klart at Romney, og ikke Obama, oppnådde det han ønsket på forhånd. Romney begikk ikke noen tabber, og framstod som en potensiell president. Det må imidlertid tilføyes at Romneys mål for kvelden var langt letter å oppnå enn Obamas.

Hva sier de tidlige meningsmålingene?

Målinger fra både CNN og CBS viser at Obama vant debatten. Dersom vi ser på gjennomsnittene av CNN, CBS, og Google-målingene fra de tre presidentdebattene ser vi at Obama tilsynelatende gjorde det noe bedre i kveld enn i forrige uke, men langt fra så bra som Romney i den første debatten.

Obama ligger i snitt 16 % foran Romney på de tre målingene etter debatten i Boca Raton, mens han lå 10 % foran etter debatten i Hempstead. Romney lå i snitt 29 % foran Obama etter debatten i Denver.

Effekten av forrige ukes debatt har ikke vært særlig stor på meningsmålingene som fulgte de tidlige målingene, og det tror jeg vil gjelde denne debatten også. Dynamikken vil ikke endres stort, men på dette tidspunktet er selv en minimal endring potensielt avgjørende. Med utgangspunkt i Twittertrafikken var det også mindre oppmerksomhet rundt denne debatten, enn de to foregående presidentdebattene.

Spinnrommet var ved full aktivitet lenge før debatten var ferdig, og det var dermed langt fra alle som fikk med seg kandidatenes sluttappeller. Både Obama og Romney så rett i kameraet – og inn i øynene til de ubestemte velgerne – og oppsummerte hvorfor de fortjener deres stemme.

Romney fikk det siste ordet, og om fjorten dager får vi se hvem som trekker det lengste strået.

Twitter: @AmPolitikk / @AreFlaten Facebook: Amerikansk politikk

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.