Obama: “Fire dager, for fire år”

SPRINGFIELD, OHIO: Det er fire dager igjen til valget. “Fire dager, for fire år,” sier Obama. “Vi har kommet for langt til å snu nå. Vi må bevege oss framover.”

Pre­si­dent Barack Obama fikk en varm mot­ta­kelse i Spring­field, Ohio, fredag etter­middag. Foto: Are Tåg­vold Flaten / AmerikanskPolitikk.no.

“Mor­genen etter valget må du være i stand til å se deg selv i speilet med god sam­vit­tighet,” sier den lokale område­re­pre­sen­tanten for Obama­kam­panjen i Clark County. “Har dere for­hånds­stemt enda?”

“Send ‘OH’ til 62262 — det staver ‘Obama’ — så kan du finne ut hvor du skal stemme,” sier hun. “Og sender du ‘GIVE’ til det samme num­meret kan du donere 10 dollar, som trekkes auto­ma­tisk fra tele­fon­reg­ningen din.”

Bill Obama, og George W. Romney

Da Obama entrer rommet møter han et øredø­vende leven i gym­salen på Spring­field High  School. Spring­field ligger mellom Dayton og Columbus midt i Ohio, en halv­times kjøretur unna stedet der Obama startet dagen  med sitt første av fre­da­gens tre Ohio-stopp.

En rød tråd i Obamas reto­rikk går ut på å knytte seg til tid­li­gere pre­si­dent Bill Clinton, og til til­standen i den ame­ri­kanske økono­mien da Clinton forlot Det hvite hus. Mitt Romney spiller rollen som George W. Bush.

“Vi prøvde våre ideer, og de fun­gerte. Vi prøvde deres ideer, og det fun­gerte ikke,” sier han.

Obama, som i 2008 tok avstand fra Bill og Hillary Clinton ved å heller snakke om sin beund­ring for Ronald Reagan, omfavner USAs 42. pre­si­dent for alt det er verdt. Den tid­li­gere pre­si­denten drev sam­tidig valg­kamp for Obama i Flo­rida, og han møter Obama i Vir­ginia på lørdag.

Obama omtaler sam­tidig Romney som en sminket og opp­da­tert ver­sjon av tidligere president George W. Bsuh. “Romney er en veldig begavet salgs­mann,” sier Obama. Bud­skapet er at han sier hva som helst for å vinne.

Bil­in­du­strien

Og det er her Obama nevner bil­in­du­strien, arbeids­giver for en åttendedel av arbeids­ta­kerne i Ohio.

“Han var i mot å redde bil­in­du­strien,” sier Obama om Romney. “Og jeg skjønner at det er et pro­blem for ham nå. … Men det betyr ikke at han kan drive å skremme folk for å vinne stemmer,” fort­setter han. “Dette er ikke et spill. Det handler om men­nesker. Det handler om jobber.”

Romney har TV– og radio-reklamer i Ohio som hevder at pro­duk­sjon av Jeep-biler er flyttet til Kina, på bekost­ning av Ohio, og på grunn av Obama. “Det er ikke sant,” sier Obama i Spring­field, Ohio fredag etter­middag.

Inn­legget fort­setter under bildet.

Foto: Are Tåg­vold Flaten / AmerikanskPolitikk.no.

Change, fire år senere

Obama starter imid­lertid talen med å snakke om de vold­somme ødeleg­gel­sene etter stormen Sandy, og om at ame­ri­ka­nerne alltid står samlet når det vir­kelig gjelder. Han vekt­legger behovet for å sam­ar­beide på tvers av parti­gren­sene, og tar ordet “change” i sin munn ved flere anledninger.

Han høres tidvis ut som 2008-versjonen, og snakker igjen om behovet for å for­andre Washington.

“Det handler om å for­andre poli­tikken i Wash­ington,” sier han, før han igjen angriper repub­li­ka­nerne, med Romney i spissen.

“De satser på kynisme, og jeg satser på dere,” sier han.

Det for­nyede fokuset på for­and­ring og sam­ar­beid henger delvis sammen med stor­mens her­jinger på østkysten, men også med mot­stan­de­rens retorikk.

Romney har snakket om behovet “for store for­and­ringer” en stund nå, og Romney bruker erfa­ringen fra Mas­sachu­setts for å si at han har det som skal til for å sam­ar­beide på tvers av partigrensene.

Tale­skri­veren

Før Obama entret gymsalen på Springfield High School slo jeg av en liten prat med Jon Fav­reau, tale­skri­veren som har jobbet for Obama helt siden 2005.

“Dette er en helt annen kam­panje enn den vi førte i 2008,” sier Fav­reau. Jeg spør ham om den end­rede tonen i talene etter Sandys her­jinger, og han nikker med.

“Det har vært bud­skapet vårt helt siden 2008, og bud­skapet vårt i løpet av de fire årene i Det hvite hus,” svarer han. “Men vi har lagt litt mer vekt på dette momentet de siste par dagene. Det han har snakket om de siste dagene, er i bunn og grunn for­and­ringen han snakket om i 2008,” sier Favreau.

Inn­legget fort­setter under bildet.

Foto: Are Tåg­vold Flaten / AmerikanskPolitikk.no.

– En utford­rende vei

Jen Psaki, Obama­kam­pan­jens rei­sende presse­sek­retær, vekt­legger at Romney “står overfor en utford­rende vei” til seier i Ohio.

“Vi har ligget kon­se­kvent foran på målin­gene, og Jeep-reklamen hans om bil­in­du­strien slår til­bake på ham. … De kaster spa­getthi på veggen for å se hva som blir hen­gende, men vi er nokså sikre på at vi vinner Ohio på tirsdag” sier hun.

Men David Axelrod er ikke sikker nok på seier her til å vedde barten sin på Ohio? spør jeg med et smil om munnen.

David Axelrod, en av Obamas sjefs­stra­teger, sa tid­li­gere denne uken at han bar­berer bort barten sin dersom Romney vinner Penn­syl­vania, Min­ne­sota eller Michigan. Romney og hans alli­erte har spyttet inn penger i disse sta­tene i det de omtaler som et forsøk på å utvide valgmannskartet.

“Han har alle­rede veddet bort barten sin!” svarer hun. “Han kan ikke vedde den bort to ganger!”

“De har aldri ledet i Penn­syl­vania,” sier Psaki. “De bløffer.”