Category Archives: Samferdsel

Bompengestrid

Fremskrittspartiet garanterer å fjerne en bom dersom de får makt etter kommunevalget. Problemet erbare atbommen er vedtattav Stortinget.

Mellom Gjøvik og Vestre Toteni Oppland har det kommet ny Riksvei 4. Både på den gamle og den nye veien er det bomstasjoner som skal finansiere byggingen av den nye riksveien.

Etter at bomstasjoneneåpnet har mange bilister valgt alternative omkjøringsveier, som slett ikke er bygget for så stor trafikk. Dermed raser debatten om det var riktig eller ikke å kreve inn bompenger også på den gamle riksvei 4.

I dagens utgave av Oppland Arbeiderblad loverFrp-toppene i de to nabokommunene at de vil fjerne bomstasjonen på den gamle riksveien dersom de får makt etter kommunevalget.

– Det er en garanti. Vi vil bruke alle politiske veger
, sier de to Morten Ørsal Johansen og Øystein Andreassen til avisa.

Problemet er bare at det er Stortinget som har bestemt at det skal være bominnkreving både på den gamle og den nye riksvei 4. Frp ga uttrykk for sitt syn i Stortingsbehandlingen, med nådde ikke frem. Dermed må det et Stortingsvedtak til for å endre innkrevingen. Dahjelper nok ingengaranti fra lokalpolitikere,så lenge det fortsatt er flertall for å kreve inn bompenger etter dagens modell på Stortinget.

Jeg har tidligere skrevetat regjeringen planlegger ikke mindre enn seks nye bomstasjonerpå den nye E6 som skal bygges fra Gardermoen til Kolomoen i Hedmark. Detvil koste deg som privatbilist mellom 60 og 90 kroneri bompenger å kjøre strekningen.

Regjeringen planlegger ogsåat det skal bli mye dyrere å kjøre med bil i de ti største byene her i landet, når de etter valget varsler at de vil innføre såkalt rushtidsavgift og åpne forat bompengenei fremtiden skal kunne brukes også til å drive kollektivtrafikk.

Hva mener du om at det blir stadig mer bruk av bompenger? Har vi nådd en grense eller er det bare rett og rimelig at bilistene betaler? Tror du på lokalpolitikere som utsteder garantier om å fjerne bominnkreving eller er dette en sak for Storting og regjering?

10.jul.2007 @ 12:35av mannis

Nå MÅ politikerene begynne å levere varen som vi har betalt for i mange 10 år, før de starter å pålegge bilistene flere og høyere avgifter.
Om så ikke snart skjer vil de bli store tapere de som fonter dette mest ved neste stortings valg.
Dette begynner å ligne tyveri, hadde alle milliardene som bilismen har betalt gjennom mange 10 år vært brukt til vei, så hadde norge hatt Europas beste veier.
Jeg begynner å tvile på demokratiet siden de kan fortsette å dure frem på dette viset, det er vel bare staten som kan kreve betaling for en vare de ikke leverer.
Kun ett utrykk er dekkene for den type fremferd. KRIMINELT !

Rødt lys

Hver dag må tog stoppe 20 ganger pårødt lys, som følge av signalfeil. Nå ber Jernbaneverket om penger, men regjeringen sier nei.

image134
Hvert eneste år lammes Jernbanenettetav 7000 signalfeil. I gårble lokaltrafikken i Oslo-området nok en gang rammet ogflere tog ble innstilt. Kollega Rune Thomas Ege fortalte på TV 2-nyhetene i går kveld at det hvertår blir det registrert rundt7000 signalfeil på det norske jernbanenettet.

Jernbaneverket sier de trenger en dobling i bevilgningene til å fornye signalanlegget fra dagens 500 millioneri året tilmellom 1 og 1,1 milliard kroner. Nestleder i Transportkomiteen på Stortinget Venstres Borghild Tenden som selvreiser kollektivt hver dag, ber regjeringen bla opp pengene i statsbudsjettet til høsten.

Men statssekretær Steinulf Tungesvik fra Senterpartiet mener Jernbaneverket må rydde i eget hus. Han sier de har fått mer penger enn de har bedt om, ogvarsler at regjeringen ikke har planer om å bevilge ekstra penger for å løse signalfeilene som fører tilhyppig kaosfor alle som tar tog i Osloområdet.

Regjeringen sier de satser på kollektivtransport, men så lenge togene får rødt lyshjelper det neppe å bygge nye dobbeltspor på de strekningene med mest trafikk. Hva mener du omsignalproblemene på jernbanen?

04.jul.2007 @ 10:48av Hans Kr.

Og vi snakker da om den rødgrønne regjeringen som hevder at de fleste faktisk kan kjøre kollektivt.
Som vil starte med veiprising, øke drivstoffavgiftene og i det hele tatt mener at Norges befolkning fint kan klare seg med det kollektivtilbudet vi har.
Det er jo en velgerforakt uten like, å forlange at vanlige folk skal benytte et systemn som er så til de grader belemret med feil og mangles som det norske jernbanenetter er pr. i dag.
Må vi ha en eller flere Åstad-ulykker for denne regjeringen forstår alvoret i dette?
Det norske jernbanenettet er allerede overbelastet, og kan ikke ta mer trafikk, så dermed er “kollektivtvangen” dødfødt, slik den fremstår fra regjeringens side..

05.jul.2007 @ 11:06av Tobias

Nå må det da være på tide å gi han sjefen i JBV, Steinar Killi(Ap), sparken?
Hadde det ikke vært for de rød-grønnes irrasjonelle og korrupsjonslignende (De får penger av fagforeningene) uvilje mot å konkurranseutsette JBV, så hadde det kanskje vært mulig å få en effektiv organiasasjon som faktisk gjorde jobben sin.

13.jul.2007 @ 10:45av Torbjørn

Tobias: Nesten alle parti som sitt på Stortinget mottek pengestøtte, anten det er frå det private næringslivet eller frå fagforeningane. Å kalle det korrupsjon er å dra det for langt. Lobbyisme er det riktige.
Når det er sagt, hadde ikkje eg hatt noko i mot å konkurranseutsetja jernbaneliner der passasjertrafikken no er nedlagt, som til dømes Solørbanen. Kanskje det kunne ført til at det igjen vart køyrt passasjertog der. Men å konkurranseutsetja heile Jernbaneverket trur eg ville vore ein dårleg idé. Sjå korleis det har gått med Vegvesenet etter utskillinga av Mesta…
Elles blir eg litt skremt av kor mange semiuintelligente, småfascistiske og egoistiske kommentatorar denne bloggen har. Til dømes i innlegget til Kjetil om opningstider i butikkar: Kven er eigentleg egoistisk, studenten som berre ynskjer seg ein fridag i veka (og så blir slakta av andre kommentatorar), eller dei nevnte andre kommentatorane som vil handle alt når dei føler for det sjølv, til alle døgnets tider? Eg berre lurer.

Du får regninga

Samferdselsministeren var stolt da hun i gårfortalteatbyggingen av ny E6 mellomGardermoen og Hamar kommer tidligere enn planlagt. Det hun ikke fortalte var at det er du som må betale prosjektet.

image121
Ikke med et ord nevnte Navarsete hvem som får regninga, da hun på en pressekonferanse, som stort sett handlet om alt som var bra i samferdslssektoren, fortalteat regjeringen fremskynder byggingen av E6.

I proposisjonen om ny E6 nord for Gardermoen som passerte statsråd i dag, står det imidlertid at du må passere ikke mindre enn seks elektroniske bomstasjonerdersom du skal kjøre den nye Europaveien fra Gardermoen til Kolomoen sør for Hamar i fremtiden. Det er ny norsk bomrekord per kilometer.

Bare 1,5 av de 4,7 milliardene den nye E6-strekningen skal koste kommer fra staten. Restener det du som bilist som må finne deg i å betale. Og regninga kan bli enda større, forEidsvoll og Stange kommuner ønskerå skåne strandkanten langs Mjøsa. Skjer det må bilistene betale tre av fire kronersom skal brukes på det nye veganlegget.

Avhengig avtrasevalgetlangsMjøsa, skriver regjeringenat detvilkostemellom 60 og 90 kronerfor personbiler ibomavgift for å kjøre E6 mellomGardermoen til Hamar.For tyngre kjøretøy blir bomregninga mellom 120 og 180 kroner.

Tidligere har regjeringen sattnorsk rekord ved å sende hele regningen for en strekning på E18 i Vestfold (Langåker – Bommestad) til bilistene, denne gang spytterstaten inn halvannen milliard til et viktig veganlegg, men sender nok en gang størstedelen av regninga til deg.

Det nye bompengesystemetde rødgrønne partiene vil bruke på E6 nord for Gardermoengjør detdyrere for hver kilometer du kjører. Seks ganger vil bombrikken din bli registrert om du skal helt til Hamar, selvsagt i tillegg til andre bomstasjoner du passerer.

Hva mener du om bompenger? Er det rett at bilistene skal ta en stadig større del av regninga for bygging av veier i dette landet, eller er det statens jobb å finansiere veiene?

29.jun.2007 @ 16:23av Hans Kr.

Hvis de bilrelaterte avgiftene hadde blitt tilbakeført til bilistene/samferdsel/veiformål kunne man å enkelte strekninger akseptert en form for bompengefinansiering, HVIS, det finnes alternative veier.
På alle bomstrekninger på kontinentet er dette nemlig løsningen.
Man kan velge å kjøre på god motrvei med avgift, eller en noe dårligere hovedvein uten avgift.
Her i Norge finnes det ikke alternativer, og finner man det, MÅ man betale der også.
Men når vi vet at det innbetales i overkant av 50 miiliarder kroner i bilrelaterte avgifter, og bare rundt 16 milliarder blir tilbakeført til vei/bilist/samferdsel, da er dette å betrakte som et offentlig godkjent tyveri.
Utviklingen i bompengeproskejter de siste årene har jo vist at det ikke finnes politisk VILJE i regjering eller storting til å endre dette.
Bilistene-transportnæringen er statens MELKEKU.
Og nordmenn knurrer litt, og betaløer uansett.
Dermed blir dette heller ikke endret.
Nettopp fordi vi godtar det, år etter år, etter år.
Og forbrukeren må jo betale dette flere ganger. Først direkte ved egen bompassring, og deretter i økte varepriser, fordi tramsportnæringen vil forsøke å ta igjen sine utlegg, ved økt bpmpengefinansiering.
Og vi snakker fremdels om et av verdens rikeste land.
I vårt naboland Sverige, som har opparbeidet seg en enorm utenlandsgjeld, finnes man kun bompenger i Stockholm og på broen over til Danmark/Europa.
Bomringen i Stockholm er i utgangspunktet innført for å forsøke å endre på fremkommelighet, og miljøbelastning.
Broen av Øresund er dermed det eneste veiprosjektet i Sverige, der den vanlige mann i gata, og transportnæringen er med på å betale.
Og det beste er at svenskene faktisk får støtte fra EU til å bygge ut deler av E-6 gjennom Bohuslen.
I Norge kommer finansieringen fra bilister som allerede er avgiftsbelagt for sin bilkjøring til over skiboksen på taket.

30.jun.2007 @ 09:57av Frode

Det er vel uansett VI som betaler regningen, siden vi vel alle må regne oss som en del av staten. Forskjellen er bare at ved bompengefinansiering er det de som bruker veien som må betale……

30.jun.2007 @ 10:30av Helge Rasmussen

UTENOM bompenger betaler bilistene inn ca. 50 milliarder kroner årlig
i skatter og avgifter. Burde ikke dette klare seg?????????

30.jun.2007 @ 13:33av Jan

Ja, nå kan dere ha det så godt dere som stemte på AP= Avgiftspartiet. Bare så synd det går utover alle oss andre også!

30.jun.2007 @ 14:06av Ketil

Frode mener at ved bompengefinansiering er det brukerene som må betale. Det er vel i og for seg riktig det, men det utsagnet er vel bare halveis sant. Det han burde ha sagt er at det er brukerene som må betale EN GANG TIL! Bilistene har jo allerede betalt 3-4 ganger gjennom bil-relaterte avgifter. Og det er jo ingen hemmelighet at denne regjeringen gikk til valg på skatteskjerpelser, men vi skal ikke glemme at Bondevik I og II heller ikke gjorde en tøddel med bil-relaterte avgifter. Høyre, Venstre eller Krf har heller ikke i regjering vist antydning til å komme bilistene i møte. Og hvor er NAF/KNA??? Bilistenes organisasjoner som skal ivareta bilistenes interesser. Her er det ikke mye hjelp å få. NAFskriver litt i sitt eget interne magasin, kun tilgjengelig for medlemmer av NAF. Det hjelper sikkert. Sikkert like mye som å spørre julenissen om hjelp. Kom på banen NAF, gjør som lastebileierene gjorde for noen år siden. Knut Enger og hans støttespillere oppnådde mer på noen uker enn det NAF har greid siden krigen.

30.jun.2007 @ 22:49av

Gode poenger Kjetil.
Men heller ikke Knut Enger og hans organisasjons oppnådde så veldig mye i ettertid.
Og nå er jo det gått helt i glemmeboken.
Dessverre tror jeg faktisk at de ulike sittende regjeringer spekulerer i dette.
Og som du sier organisasjonene er like handlikslammet som bilistene. Det er som i transportnæringen, der organisasjonene er mer opptatt av å ble et godt forhold til den til en ver tid sittende regjering.
Istedenfor å komme på kant med dem ved å oppfordre til aksjoner.
De VET at det er minimalt som bilistene egentlig får gjort.
Det kommer noen spede trussler om aksjoner, det skrives noen tøffe leserbrev, og i det siste har vi jo fått bloggverden.
Utover det skjer det jo ingen verdens ting, og derfor r det faktisk ikke farl
ig for noen regjering, enten det er Bondevik 1/2 eller AP-SV-SP.
Bilistene får regningen uansett, fordi vi dessverre er pukka nødt til å kjøre, og dermed betaler det det koster.
STaten tenker garebtert: Tar de den, tar de den.
Og de får jo rett hver eneste gang også.
Se på årsavgiften.
Hvert år fra 1. mars kommer de samme leserbrevene rundt om i landets aviser, om urettferdighet, pengegriskhet, unødvendighet, m.m
Det gir seg sånbt rundt den 15-20 og 1. april er det helt stille.
Enkelte av leserinnleggene sendes sikkert inn hvert år, for teksten er den samme.
Men årsavgiften kommer, selv om denne regjeringen faktisk har gjort noe for å endre den.
Og det skal bli spennende å se hvordan det vil fungere.
Og Årsavgiften ble innført som en luksusavgift på bil i sin tid.
En liten parallell:
Rett etter krigen fikk vi en midelertidig sukkeravgift.
Som vi faktisk betaler enda.
Jeg har kjørt kilometervis i grisemøkk på franskemotorveier, fordi staten ville ta fra bøndene et gode. Og de protesterete ved å tømme grise- og kumøkk på motorveiene.
De har gode fremdeles.
Jeg har sett franskmenn tenne på tobakksbutikker i Paris, fordi det ble truet med økning av tobakksavgiften.
Den ble ikke økt.
Men hva gjør nordemenn?
INGENTING.
Vi surmuler,
og betaler.

01.jul.2007 @ 00:00av Vestlandet

Topp at det blir mye bompenger på den veien for da slipper mine skattepenger å gå til ein vei jeg aldri kommer til å bruke

01.jul.2007 @ 10:49av Antisosialist

Det eksisterer ingen grunner til at det bør være bompenger i Norge, er det en gruppe som virkelig gjør opp for seg allerede og som får utrolig lite tilbake så er det bilistene

01.jul.2007 @ 20:48av

Hei dere hvorfor er det ikke bompenger i Tyskland og Danmark jo fordi det ikke ble akseptert av bilistene hadde vi sendt inn noen ord om dette til Domstolen i Haag tror jeg mye hadde forandret seg her i Bergen er det snart så mye bompenger att det er helt idioti hva er det som skjer er det ikke på tide og gjøre noe nå?

02.jul.2007 @ 13:51av Mona

Dette er vel ikke noe problem – vi kan vel bare ta trikken til Hamar??
Neida, men for å være litt seriøs – dette er en risikobelastet strekning – her er det masse ulykker hvert eneste år, og da særlig om vinteren. Om bompenger er riktig måte å finansiere på? Staten bør selvsagt sørge for at dette landet har en fornuftig infrastruktur, men så lenge vi befinner oss i relativt tettbygde strøk – og fordi det er fare for at noen fra Oslo kan komme til å benytte seg av denne veien, må for Guds skyld ikke staten finansiere noen ting som helst. Til det ligger E6 nord for Gardermoen altfor langt sør og altfor langt øst.

12.jul.2007 @ 12:29av Einar Thai

En bør her være klar over at av de 1,5 mrd kronene Staten spytter i kassen, tar de inn igjen kr. 1,175 mrd. i moms for hele anlegget. Statens bidrag blir derned KUN 325 mill. kroner. Svindel på høyt plan altså. Det samme skjedde også i forbindelse med en bro på Vestlandet. Staten ytte 1,5 mrd, men tok inn igjen 1,7 mrd. i moms. Vi bør omdøpe Staen til AS Svindel & Bedrag.

Bilistene får regninga

Regjeringen sier det ikke rett ut, det er tross alt valgår. Men regjeringen planlegger at det skal bli mye dyrere å kjøre bili de ti størstebyene her i landet.

image121
Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum,Kristiansand, Fredrikstad, Tromsø, Sandnes og Drammen er de ti mest folkerike kommunene i landet. Ettersom Bærum ikke erby, og nummer ellevepå listen er Asker kommer Skien med i regjeringens planer.

I klimameldingen som ble lagt frem fredagskriver regjeringen at den ønskersåkalt rushtidsavgift i de ti største byene. Men noen slik avgift blir ikke innført nå, det er jo tross alt valgår, og en stor regning til bilistene i byer med en og en halv million innbyggere rett før et valg er neppe den største stemmesankeren regjeringen kan komme med.

Derfor nøyer samferdselsminister Liv Signe Navarsete seg med å si følgende om planene:

“Regjeringa vil vurdere auka bruk av bompengar og køprising for mellom anna å styrkje kollektivtransporten. Regjeringa vil hausten 2007 leggje fram ein odelstingsproposisjon for Stortinget som opnar for å bruke bompengar til drift av kollektivtrafikk”.

Selv om det bare er noenlinjer, står det at regjeringen planlegger å krevemer bompenger, som ikke bare skal finansiere veier, men ogsådrift av kollektivtrafikk.

I dag finansierer bilistene i Oslo alleredestore deler av investeringene som gjøres i kollektivtrafikken i byen, nå kan regningen til bilistene altså bli enda større.

En oppdragsfinaniert undersøkelse viserat to av tre nordmenn ikke ønsker rushtidsavgift.

Etter at regjeringen i fjor høst kutteti bevilgningene til densåkalte belønningsordningen til storbyene som satser på kollektivtrafikk,rettet de opp igjen kuttet i den vårlige budsjettjusteringen.Dermed er Stoltenberg-regjeringenpå samme nivå i bevilgninger til kollektivtrafikken i de store byene som det Bondevik-regjeringen var.

Hva mener du om at regjeringen planlegger å øke bomavgiftene kraftig? Er det riktig at bilistene skal betale også for drift av kollektivtransport? Mener du at regjeringen gjør nok for bygge ut kollektivtrafikken eller bør pengene brukes på bedre veier?

23.jun.2007 @ 12:31av Hans Kr.

Og det at man nok en gang sender en regning til bilistene, og henger den på miljøet er jo ikke uljent.
Det er vel ikke kommet en miljøavgift enda, som ikke er annet enn en ekstrabetaling for eventuelle skader som gjøres.
Ale avgifter er legale, så lenge det brukes miljøstempel.
Vi har tross alt en statsminister som tar privatfly, og det begrunnes at det er ok, så lenge han bruker miljøkvote.
Dermed følger vi bilister etter, og kjører det vi vil, mens vi betaler for det.
Så dette rushtidsavgiften er kun et sypolisk tiltak, for at den som forurenser skal betale.
Det er faktisk ikke kapasitet overhodet på det kollektivet transportnettet til å ta seg av alle de bilistene som regjeringen “ønsker” at skal kjøre kollektivt.
Så dette er bare et tilltak for mer penger i statskassen, slik at SV kan kjøpe seg litt avlat.

23.jun.2007 @ 16:18av Vidar N

Siden de rødgrønne ikke har penger til kollektivtrafikken selv, må de melke det eneste segmentet som de _vet_ vil betale (at en økning på 50% av pris gir en reduksjon i trafikken på 10-15% sier noe om priselastisiteten på drivstoff).
Istedet for å gi et brukbart kollektivtilbud _først_, så legge på avgiftene gjør de stikk motsatt. Da er det åpenlyst for meg at dette skal skaffe penger i kassa, og har overhode ikke noe med miljø å gjøre.
Kan tro det hadde blitt oppstandelse i regjeringskontorene om man i morgen våknet opp og fant ut at folk i disse byene stod og ventet på bussen….. Ikke hadde det vært kapasitet til en brøkdel en gang, og jeg vil bli overrasket om noe mer enn en liten fraksjon kom i tide til jobben.
Vil man minke presset i trafikken i rushtiden må man liberalisere arbeidstidsreglene også. Nå er samfunnet lagt opp slik at alle “skal” jobbe 8-16. Da sier det seg selv at det blir kø.

23.jun.2007 @ 16:18av Vidar N

Siden de rødgrønne ikke har penger til kollektivtrafikken selv, må de melke det eneste segmentet som de _vet_ vil betale (at en økning på 50% av pris gir en reduksjon i trafikken på 10-15% sier noe om priselastisiteten på drivstoff).
Istedet for å gi et brukbart kollektivtilbud _først_, så legge på avgiftene gjør de stikk motsatt. Da er det åpenlyst for meg at dette skal skaffe penger i kassa, og har overhode ikke noe med miljø å gjøre.
Kan tro det hadde blitt oppstandelse i regjeringskontorene om man i morgen våknet opp og fant ut at folk i disse byene stod og ventet på bussen….. Ikke hadde det vært kapasitet til en brøkdel en gang, og jeg vil bli overrasket om noe mer enn en liten fraksjon kom i tide til jobben.
Vil man minke presset i trafikken i rushtiden må man liberalisere arbeidstidsreglene også. Nå er samfunnet lagt opp slik at alle “skal” jobbe 8-16. Da sier det seg selv at det blir kø.

23.jun.2007 @ 17:15av Harry Kure

Det er nå på tide å gjøre radikale grep for å begrense klimagassutslippene. Å gjøre det mye dyrere å bruke bil er et tiltak, mange fler må følge. Når det gjelder rekkefølgen ting bør gjøres i, altså om avgitene skal økes før infrastrukturtiltakene eller motsatt, mener jeg at i alle fall en del investeringer bør gjøres først. I Oslo er det jo en del på gang, og jeg regner med at med kommunevalget til høsten vil det følge en del
nye planer.
Bensin i Norge er billig, altfor billig, så det er bare å øke bensinavgiten. Økonomi er det eneste språket folk flest forstår.

23.jun.2007 @ 20:50av Vidar N

@Harry
Så din kur er å reservere veiene i Norge for eliten med penger og/eller makt, mens vanlige mennesker må gå eller benytte seg av et ikke eksisterende kollektivtilbud (alle som bor i de mer grisgrendte strøk av norge ser sjelden en buss oftere enn en gang i timen, og nesten aldri noen etter kl 18:00 – og grisgrendt er store deler av Norge)?
Du har helt rett i at økonomi er det eneste språket som nytter. Heldigvis har vi også en uttrykksfrom i valg hvor avgiftskåte politikere med miljøalibi kan velges bort.
Klimaproblematikken er opphausset så til de grader. Ja, det er et problem, men LANGT ifra det mest alvo
rlige problem som finnes i verden i dag. Hadde interressen og ressursbruken til rent vann og andre livsnødvendigheter vært like stor som de summene som kastes bort på klima, kunne mye vært løst.

23.jun.2007 @ 22:13av Nina

Og det verste av alt er at de later som om dette skal koste bare 10 – 15 kr pr passering – mens all erfaring viser at hvis en rushtidsavgift skal ha noen effekt på trafikkmengden, så må prisen være MYE høyere! Så dette blir årets julegave til alle barnefamilier som må kjøre unger til skole, barnehage og jeg vet ikke hva! Lett å gi billig barnehage og SFO, når de tar det igjen på veiprising og høyere renter! Fy f…….!

24.jun.2007 @ 16:00av Lene

Bjørnøy var også ute med “trussel” ved å trekke tilbake belønningsordningen dersom ikke det ble innført rushtidsavgift eller veiprising (JA, det er stor forskjell på rushtidsavgift og veiprising)
Det er helt på kanten av politikk å komme med slike trusler.
Heldigvis så kom statsministeren (nok en gang som en reddende engel for SV i denne Regjeringen), og ga grei beskjed om at de ikke ville overprøve oslo ved å innføre en slik avgift. Dette vil jeg påstå er takket være Samferdselsbyråd i Oslo, Peter N Myhre (FrP) som har loset frem en tverrpolitisk enighet i Oslo Bystyre til å samle seg om et felles forslag, nemlig Oslo pakke 3. Hadde Regjeringens intensjoner blitt en realitet i Oslo, så hadde det ikke blitt noe Oslopakke 3.
Ergo, nok en gang er det FrP som redder bilistene fra rushtidsavgift og veiprising

24.jun.2007 @ 16:05av Lene

Dessuten er det ikke et tiltak å sette opp alt av avgifter. hvorfor ikke redusere avgiftene på import av biler, slik at vi får miljøvennlige biler og kan skifte ut den dårlige parken vi har?? det er et mye bedre tiltak enn å sette opp prisene på alt som har med bil å gjøre. bilene vil ikke forsvinne, folket bare omprioriterer de midlene man har til rådighet

24.jun.2007 @ 20:03av Harry Kure

Folk flest har i dag så mye penger at de ikke vet hva de skal gjøre med dem. Det private forbruket i dag er ikke hva jeg vil kalle bærekraftig i hvert fall! Når det gjelder de stakkars barnefamiliene som vil oppleve at det blir mye dyrere å bruke bil til alt og ikke noe, så er det nettopp det som er meningen. Det går faktisk an, selv om du sikkert blir sett på som en taper, å ta med ungen på bussen på vei til jobben. Er du flink kan du bruke sykkelen. Det gjelder å ofre litt luksus i hverdagen, men det vil jo ikke folk flest.
Når det gjelder prisen per passering ved bruk av rushtidsavgift, så vil det være naturlig å sammenligne med Stockholm som har den type avgift. Der har tiltaket hatt positiv effekt, den dyreste prisen per passering er 20 kroner. Jeg skjønner ikke hva Nina mener når hun sier at det må koste mye mer enn 15 kroner for å ha effekt.

24.jun.2007 @ 23:57av Hans Kr.

Nå er vel ikke svenskene de man bør sammenligne seg med når det gjeldr bilrelaterte avgifter.
Svenskene har tross alt ikke andre bompengeprosjekter enn rushtidsavgiften i Stockholm.
Og de har et veldig mye bedre utbygget kollektivnett i sin hovedstad.
Når det gjelder utsagn om at man kan ta ungene med på bussen, uten at man behøver å bli flau over det, er jo minstekravet da at det går en buss.
Det er faktisk ganske mange steder i Norge der det ikke er tilfelle.
Dermed blir den såkalte veiprisingen, eller rushtidsavgiften nok en ekstraavgift,m som kommer til å ramme barnefamiliene hardest.
Enten den er på 15,- eller 50,- kroner.
Husk også at dette er utgift som varetransporten MÅ ta igjen i sine priser, og at det dermed vil bety en prisstigning på ganske mye varer.
For du regner vel ikke med at transportørene skal stå på bygrensa og vente til det bli billig å passere bomringen, Harry Kure?

25.jun.2007 @ 10:32av Harry Kure

Nå forsøkte jeg selvfølgelig å sette ting litt på spissen, og jeg kan strekke meg til å si at det for noen ikke vil være mulig å la være å bruke bil i det daglige for å få hverdagen til å gå opp, blant annet “på landet”. Det var selvfølgelig ikke dem jeg mente å kritisere 🙂 En rushtidsavgift vil heller ikke påvirke dem. Derimot i Oslo og Akershus, og i andre større byer, bør folk presses bort fra privatbilen. Derfor er jeg for rushtidsavgift her. Og for skattlegging av gratis parkeringsplass på arbeidsplassen.
Når det gjelder prisstigning på varer som en følge av økte transportavgifter, ser jeg på dette som en fin bonus. Lave transportavgifter er nettopp en av årsakene til det høye forbruket av dill og dall. I stedet for å jobbe to timer overtid i uka for å ha råd til tre biler, kunne sikkert mange ha brukt denne tida til å ta med ungene på trikken.

25.jun.2007 @ 23:57av Nina

Og når har Harry tenkt at disse barnefamiliene skal starte dagene sine? Det er nemlig ikke slik at alle har barnehageplass rett ved siden av hjemmet sitt eller arbeidsplassen sin. Så for å komme tidsnok
på jobben må nok svært mange belage seg på LANG reisetid hvis de skal ta bussen, i hvert fall i Trondheim! Og det blir sene middager i de tusen hjem hvis dette blir innført…..
men det interesserer vel verken Harry eller Navarsete!

26.jun.2007 @ 12:26av Hans Kr.

Kan bli moror å høre hva folk sier når prisen på alle daglivarer går opp med 10 % grunnet økning i transportutgifter.
Det er et vesentlig punkt å huske på at transportutgiftene øker BÅDE på nødvendige og unødvendige vare.
For alt fraktes stor sett på samme bil.
Så virkningen på det høye forbruket vil nok ikke være bare positiv.
Og det forunderlige er jo at venstersiden i noprsk politikk nå i en årrekke har klat å få Norge som et samfunn der ALLE skal arbeide mellom 8 og 16, og når de har klart det, skal alle som har den arbeodstiden straffes, fordi politkerne ikke er i stand til å drive en skikkelig moderne samferdselspolitikk.
Her i Norge skal man bare “flikke” på gamle utgått løsninger, og spare enger for kommende generasjoner, som vil arve en velfyllt lommebok, og et samfunn med en infrastruktur i forfall.
Hvor i all verden er logikken i det?
Hvis bare halvparten av alle bilrelaterte avgifter hadde blitt tilbakeført til bilistene, hadde vi hatt et helt annet veinett.
Og miljømessig ville det vært bra, for en bil som kjører 50 km/t forurenser mindre enn en som står å stanger i kø.

10.jul.2007 @ 13:31av mannis

En skulle tro at alle som hyler om flere bomstasjoner og mere avgifter på bil bodde midt i bykjerna av
de store
byene i norge, det være seg miljø organisasjoner eller politikere.
Man kan undres på hva de har av kunnskap for noen helheltlig politikk kan det iallefall ikke være.
Jeg undres også på hvorfor ikke bedriftene er mer lydhøre ang. bomavgifter og bilavgifter, for de må vel være de som får svi mest p.gr. a. denne galskapen.
De forskjellige miljøorganisasjonene kan jeg til dels forstå at skal gjøre bilistene til de største synderene, for kan de bare få avgiftene opp der kan de reise rundt i verden og skryte av alt de må betale.
Sannheten er jo at bilismen har skyld i ca: 12 % av utslippene og resten er de forskjellige næringene som står for.
Tror forøvrig at hylet fra alle som fronter høyere avgifter og flere bommer kommer til å nerme seg fistel så snart valgene er ferdig, hadde de nå fortalt hva dette egentlig kommer til å koste ja, så hadde de vel fått minimalt med stemmer til valget.

Kollektivkø

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete vil satse på kollektivtrafikk, stod det i en setning i en melding fra Norsk Telegrambyrå (NTB) mandag kveld.

image87Foto: Kjetil Løset på vei til jobb tirsdag

Jeg sjekket som vanlig under en kollektivreise i Oslonyhetene på wap, for jeg drømte ikke om armslag til å kunne slå opp avisa, da jeg skulle kjøre t-bane både til og fra flytoget denne mandagen.

Til vanlig er jeg nemlig en av passasjerene som enkelte dager lar meg frakte som sild i tønne på Oslos t-banenett. Til jobb og fra jobb, ofte står vi tettere enn hva som er behagelig, heldigvis er det ikke mer enn et kvarter, for en reise på denne måten er ikke akkurat veldig behagelig.

Men denne dagen skulle jeg reise tidlig, og komme hjem sent. Altså før folk flest, og etter folk flest, så i dag hadde det vært plass til å brette ut avisa, ja selv en gammeldags fullformatavis (som MøreNytt i Ørsta er den siste avisa som kommer ut i), hadde det vært plass til å brette ut i dag. Men det var jo lenge å vente, for den går sjelden på lit mindre kurante tider av døgnet, den helt nødvendige kollektivtrafikken i Oslo.

I forrige uke presenterte regjeringen sin vårlige budsjettjustering. Her skryter de rødgrønne av økt satsting på kollektivtransport. Men dette er ikke mer enn de pengene regjeringen i fjorårets budsjett mente storbyene ikke hadde behov for, som de dermed kuttet. Nå er de tilbake på null, der de startet.

På wap-nyhetene fikk jeg i går kveldmed meg at samferdselsministeren på et presseseminar i Førde har sagt at hun vil ha flere mennesker til å ta kollektivtrafikk, for hun har gitt opp å bygge seg ut av køproblemene i byene.

Tankene mine gikk tilbake til forrige uke, da jeg ruslet rundt regjeringskvartalet i påvente av den neste t-banen (den går sjeldnere på kvelden enn på ettermiddagen). Plutselig kom den politiske rådgiveren til samferdselsministeren ut døra fra departementet. Hm, da havner vi på samme t-bane hjem tenkte jeg, det skjer innimellom.

Men neida, han hadde tydeligvis ikke tid til å vente i tjue minutter. For rett i første taxibar det med rådgiveren til hun om vil at flere av oss skal reise kollektivt, mens jeg ruslet enrunde til og ventet på neste t-bane.

Kanskje trenger ikke samferdselsministeren gjøre noe annet ennå spørre sin egen rådgiver hvorfor han ikke ventet? Eller hun kan spørre noen av oss som ikke liker å stå som sild i tønne, slik mange av oss gjør på Oslos underdimensjonerte t-banenett hver eneste morgen og ettermiddag/kveld, eller de som har gitt opp å reise kollektivt på grunn av alt for dårlig tilbud.

Hva mener du er oppskriften for å få flere til å reise kollektivt, slik regjeringen vil? Eller er det ikke noe mål å få flere til å reise kollektivt? Hva savner du av transporttilbud der du bor?

22.mai.2007 @ 12:23av Paul – den lille

Dette er noe som også har irritert meg, som tidligere borger av Oslo. Alt snakket om kollektivtrafikk er bare blår i øynene på folk som opplever å stå som sild i tønne i t-banen; som ikke får lokaltog til flyplassen om morgenen, ei eller trikk til flytoget, etc.

For oss som nå bor ute i distriktene er det latterlig å høre snakk om kollektivtrafikk, som er ikke eksisterende, og samtidig betale i dyre dommer for bilbruk og veier som flikkes på hvert 5. år – om vi er heldige.

Jeg vil utfordre miljøvernere og kollektivforkjempere til å bo 2 til 3 kilometer utenfor et tettsted, levere barn i barnehage, gå på jobb selv, hente barna i barnehage og gjøre alt uten bil i -30 til -20 grader.

Eller slå av bilen utenfor daglivaren når man skal inn og kjøpe noe (tullete svensker har innført forbud mot tomganskjøring i byer hvor det er -30 grader store deler av vinteren).

I det hele tatt er miljøvern og kollektivtrafikk noe som er lett når man bor i en by hvor det skjeldent blir -20 grader, men utfordrene, om ikke umulig når man har store deler av vinteren med -20 eller enda lavere temperaturer.

22.mai.2007 @ 13:53av Jens O

Attraktiv T-bane – 13000 færre sitteplasser?
Kollektivtrafikken må være attraktiv for å trekke passasjerer over fra bil, og for i det hele tatt å være akseptabel. En studie fra TØI for noen år siden viste at avgangstider og sitteplass er det viktigste. De nye MX-vognene har sikkert mange gode egenskaper, men antall sitteplasser er redusert med vel 100 for et 6-vogns tog, sammenlignet med de gamle vognene. Det betyr omtrent 13000 færre sitteplasser daglig i morgen- og ettermiddagsrushet. Med bare 276 sitteplasser, er det i stedet frigjort stor golvplass, som åpenbart er beregnet til å fylle opp med stående rushtidspassasjerer. (Hva skal plassen ellers brukes til?)
Vi, de daglige sliterne, ønsker oss en god start på dagen og en behagelig reise hjem etter arbeidet, enten vi skal reise 10, 20 eller 30 minutter, enten vi er unge eller gamle, uansett om vi er friske eller har skavanker (skjulte eller synlige), uansett om vi vil bruke denne delen av dagens knapt tilmålte tid til å hvile, til naboprat eller lese aviser og bøker. Da T-banens prosjektgruppe i sin tid argumenterte med at gjennomsnittlig reisetid når ringbanen kommer, blir så kort at det er akseptabelt å la flere passasjerer stå, var det en grov hån mot oss, og signaliserer at passasjerene betraktes som stykkgods.
Sittekapasiteten i MX blir omtrent som et av dagens 4-vogns krisetog. Til og med dersom det blir innført 7,5 minutters rute på en eller to av de mest overbelastede linjene deler av dagen, blir antall seter (per kvarter) økt bare med 174 fra hva det er i dag, mens vogner med dagens setetall ville gitt en økning på 378. Da ville langt på vei alle passasjerene fått sitteplass. Det hadde vært en drøm ? og den er ikke umulig.
Det er opplagt at det går an å innrede de 1 meter lengre MX-vognene mer effektivt og oppnå samme antall sitteplasser som i dag, uten å gå særlig på akkord når det gjelder ulike hensyn som trekkes fram for å begrunne (kamulfere) satsingen på ståplasser, som evakueringsplass, rullestolbrukere, og hva det ellers måtte være. At “Oslopakke 2”, som finansierer mye av kollektivsatsingen, er presentert på internett med at den skal gi “moderne vognsett med flere sitteplasser”, kan vi jo også notere oss som et argument. Men tar T-baneledelsen og Oslos styrende politikere hensyn til det?

22.mai.2007 @ 16:06av Erik

Synes de nye T-banevognsettene er knallbra og det kommer heldigvis flere. Samtidig så er det viktig at man – som i Stockholm- ikke utfaser de gamle produsert fra 1967-1981som fortsatt er brukanes og kan øke kapasiteten.

Kjerneutfordringen er at det er sprengt i fellestunnelen. Da må man enten lage en virkelig circle lin
e/ring og akseptere overgang (at enkelte avganger i rushtiden ikke er gjennomgående) som antakelig er best
eller
forbedre litt og forlenge togene når alle de nye har kommet.

Jeg tror ingenting på at sosialistene og Oslo SP vil forbedre tilbudet noe særlig om de kommer til makten. Det er monopolkameratene.

Anbudsutsett gjerne flygeledertjenesten også så lenge det er samme krav som i dag!

Hvem har ansvaret?

image19 (Foto: Nettavisen)
Vegdirektør Olav Søfteland har lagt seg så flat som han er i stand til å gjøre. Det er sjelden å oppleve at en av de mektigste etatslederne i det offentligetar så stor grad av selvkritikk uten å takonsekvensen det, for Søfteland var krystallklar da han i går fikk spørsmålet flere ganger.Hantrekker seg ikke etter tunnelskandalene i Vestfold. Men det var heller ikke å vente at Søfteland ville gå, han sitter på overtidfordiregjeringen har bedt ham om det.

I går kom rapporten som viste at de sju nye tunnelene på E18 i Vestfold er for dårlig sikret, ogdet er fra før kjent at det står svært dårlig til meden lang rekke andre tunneleri hele landet. Det kan derfor ikke komme som noe stort sjokk på politikerne eller noen av oss andre at VG i dag omtaler at Opplysningsrådet for veitrafikken har beregnet at det trengs to milliarder tilutbedring av tunnelene.

TV 2-nyhetene fortalte i en serie reportasjer i fjor om forfallet på norske veier.Regjeringen fulgte opp med å vri en større andel av vegbevilgningene over til vedlikehold, med det resultatet at det nesten ikke bygges nye veier i Norge i år. Det Jens Stoltenberg og Liv Signe Navarsetepresenterte som et historisk løft på vegbudsjettet holder nemlig bare til å bygge2,5 kilometer med ny firefelts vei.

Sannheten om norske veier er nemlig er at andelen av statsbudsjettet som går til veiformål blir stadig mindre. Dette lliker ikke politikerne på snakke om, samtidig som du får regningen for alle nye veiprosjekter.For første gang har den rødgrønne regjeringen sendt hele regningen for et veiprosjekt til bilistene.

Kravet fra opposisjonspolitikerne på Stortinget om atvegdirektør Olav Sløfteland må gå etter tunnelskandalen i Vestfold var svært tydelige i går. Nå varsler KrF at de vil ta saken opp i Stortingets kontrollkomitè.Dermed kan flere tidligere samferdselsministre måtte forklare seg.

Men Søfteland som fyller 70 år til høsten er nylig bedt av regjeringen om å fortsette, for å fullføre arbeidet med den neste nasjonale transportplanen. Det er en plan som skal peke ut retningen for norske veier frem til 2019. Arbeidet er godt i gang, og det virker akkurat nå lite trolig at regjeringen vil endre sin beslutning.

Olav Søfteland har vært sjef for Vegdirektoratet lenge.Han har ridd av stormer før. Men i løpet av året er hans lange karriere som Vegdirektør uansett over.Spørsmålet blir dermedhvem som skal etterfølge Søfteland, og får den vanskelige oppgaven med å gjenopprette tillitenetter tunnelskandalen. Et av navnene som nevnes hyppig er Lars Aksnes. Han er i dag utbyggingsdirektør i Vegdirektoratet. Han vil stå for stabilitet og kontinuitet.

Men det er ikke bare en ny vegdirektør som skal til for at bilistene skal fåtroen på norske veier. Da må også politikerne vise at de tar vei på alvor. De kan starte med å innfri egne løfter, men har en lang vei å gå før de har tatt igjen 70 års forsømmelse med manglende vedlikehold av veinettet.

Hvem mener du har ansvaret for tilstanden på norske veier? Og hva mener du bør gjøres? Tips meg gjerne om hvordan det står til på din vei på kjetil.loset@tv2.noeller skriv et innlegg i kommentarfeltet her på bloggen.

Norsk vinterveg
(Foto: Vegen og vi / May Brith Holand)

At utfordringene er mange på det norske veinettet kommer tydelig fram påbildet over, som stammer frasiste nummer av internavisa til Statens Vegvesen.Detviser gamle Elsfjordveg, like sør for Korgfjelltunnelen i Nordland. For ordens skyld, dette er ikke lenger en offentlig vei, men enprivat driftsvei,uten mulighet til å kjøre ut på E6.

12.apr.2007 @ 15:19av Lise

Dette burde virkelig vært pressekjørsak. … en samlet presse burde fått ryddet opp i hele dette veg-uvesenet og alle dets under og overavdelinger, med alle maktkonstellasjoner, byråkrati og arrogante holdninger.
Den steinrike nasjonen Norge burde i 5 år klasket alle vegavgifter de fikk inn PÅ TOPPEN AV faste bevilgninger til vegene, og øremerket dem UTBYGGING OG VEDLIKEHOLD, ikke byråkrati, og skal se om det da ikke hadde blitt bedre både her og der. I påsken har vi kjørt 120 mil, og fy søren, for noen overflater det er på den såkalte asfalten…..
Prat hjelper ikke! GJØR noe!

12.apr.2007 @ 17:28av

Har du sett Grensen?
Kjører du bortover føles det som om bilen har fått i seg kengerubensin… Og hvor ble det av fotgjengerovergangene?

14.apr.2007 @ 09:19av Sturla

Snakk om tunnelhysteri. Vi har hundrevis av mil med tunneler i Norge. Hvor ofte dør noen av ras? Hanekleivtunnelen var ufint, ja. Men omkjøringen utenfor tunnelene på dårlige veier kommer til å medføre større dødsrisiko enn den minimale risikoen det er å la trafikken fortsette i tunnelene. Man har da andre ting å bruke energi på her i verden.

Hjem til fest

I dag kolliderte jeg nesten med en minister med koffert på slep, på vei for å kaste glans over sambygdinger. Det er hun som har ansvar for transporten her i landet. Liv Signe Navarsete kom med et forsinket fly til Flesland, mens jeg skulle være med det samme flyet hjem til Oslo, etter et par dager med solskinn i vestlandets hovedstad.

Hva skulle så samferdselsministeren i Bergen en torsdagskveld, spurte jeg og fikk svar. Flyet til Sogndal var fullt, så statsråden måtte pent dra til Bergen for å komme seg hjem til Sogn. Ikke slik å forstå at hun skulle ha ferie ennå, neida, hun skule hjem for å være snorklipper for en lvei i hjemfylket den siste virkedagen før påske.

Hva med å sørge for flere fly slik at både du og andre folk kan reise når de vil, spurte jeg. – Det er ikke så enkelt skal du vite. Klar tale fra en statsråd var det i alle fall. Alt er ikke så enkelt selv ikke for en av dem som styrer landet.


Vegen i Sogn og Fjordane som fredag får statsråd Navarsete som snorklipper stårikke på statsrådens offisielle kalender, men det er en vegstrekning hun kjenner svært godt, Stedjebergtunnelen mellomSogndal og Leikanger,som i morgen får storfint besøk når den åpner.

Mens statsråden hastet videre for å rekke å kaste glans over en vegi hjemfylket, fortsatte jeg inn på det forsinkede flyet til Oslo hvor jeg bladde opp en av de mange regionavisene som slike flyturer egner seg godt til å lese.

Sunnmørsposten haddevegnyheten samferdselsministeren ikke hadde likt å snakke om. Nemlig aten rekke vegprosjekter i det fylket kan bli utsatt fordi veger i Trøndelag har blitt langt dyrere enn antatt. Nok en gang budsjettsprekk som gjør at fremdriftsplanene i Nasjonal Transportplan står i fare.

Og det erdenne Transportplanen, et dokument få vet hva er, Navarsete og Stoltenberg stolt hevder at de oppfyller. Jeg har lest den. Og regjeringen innfrir ikkesine egne løfter på transportsektoren i 2007. Det er bare å bla opp, tallene står svart på hvitt i Nasjonal Transportplan.

Når man sitter på fly, tog, buss, bane, trikk, båteller ferge som alle er transportmidler, og dermed samferdselsministerens ansvar har man god tid til å lese lokal- og regionaviser. Der finner du en rekkehistorier om veier som er i dårlig stand, veier som slett ikke er dimmensjonert for den trafikken som er der,veier som burde vært bygd, flytilbud som ikke ertilfredsstillende,dårlig kapasitet på kollektivnettet og ferger som ikkegår når de skal, jaalt dette er gjengangere imediene landet rundt.

Alt dette slipper Navarsete å snakke om når hun fredag er med på vegfest på riksveg 35. Og ja, det er en sårt tiltrengt rassikring av en svært farlig veistrekning som sogningene kan feire.For en gangs skyld er det også en veistrekning som står ferdig før tiden og har kostet 20 millioner mindre enn planlagt.

30.mar.2007 @ 10:25av Ole

Jada, du kræsjet nesten med en kjendis. Lucky you

30.mar.2007 @ 11:41av Steinar Berg

Er du journalist? Gud bedre for et elendig språk i bloggen din.

30.mar.2007 @ 18:21av Navn:

Haha! Skal de åpne stedjebergtunellen nå snart.. Fryktelig dumt at alle allikevel må ta ferge rundt i 1,5 timer for å komme forbi en annen skrent hvor det har gått ras når de skal til Leikanger fra Sogndal da 😛 Og ikke får de kjørt gjennom det nye tunellen heller

01.apr.2007 @ 19:55av tutta

Hvis du først skal nevna vegane i sogn og fjordane so lær deg no for guds skuld vegnummera og….. rv 55
ikkje 45, meg bekjent so befinn den vegen seg i Buskerud…

02.apr.2007 @ 10:13av Kjetil

Beklager at fingrene mine traff 4-tallet og ikke 5-tallet på tastaturet. Rett skal være rett. Det er selvsagt rv 55 som går fra Sogndal forbi Fatlaberget til Leikanger. Jeg har kjørt forbi Slinde selv.

Riksvei 45 går fra Ålgård i Gjesdal kommune til Svartevatn i Sirdal, fortsetter som smal fylkesvei over fjellet, og heter rv45 igjen fra Rotmo i Valle til Tokke i Telemark.

Tips meg gjerne om gode historier fra veiene i Norge, på epost kjetil.loset (at) tv2.no

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.