Høyre taperen i mars

Et halvt år etter stortingsvalget ligger Høyre over valgresultatet, så vidt.

VINNER OG TAPER: Jens Stoltenberg kan notere seg for Aps høyeste snitt mens Erna SOlberg og Høyre så vidt er over valgresultatet etter et halvt år. (Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix).

VINNER OG TAPER: Jens Stoltenberg kan notere seg for Aps høyeste snitt på over to år. Erna Solberg og Høyre er så vidt over valgresultatet. (Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix).

Gjennomsnittet av målingene i mars viser at Høyre går mest tilbake sammenlignet med snittet for februarmålingene. Høyre går ned med 1,5 prosentpoeng til 26,9 og ligger dermed 0,1 prosentpoeng over valgresultatet, et halvt år etter valget.

Fremskrittspartiet ser ut til å ha tjent noe på Høyres tilbakegang. Partiet øker med 0,6 prosentpoeng i mars til 14,2 prosent, som er det høyeste månedssnittet for partiet siden november.  Frp har nå et snitt som ligger 2,1 prosentpoeng bak valgresultatet, tilbakegangen kom i all hovedsak før årsskiftet. Snittet for Frp peker altså stikk motsatt vei av Ipsos MMI for Dagbladet som ved utgangen av mars noterer sine laveste tall for Frp.

Arbeiderpartiet er også i mars vinneren med en fremgang på 0,9 til et gjennomsnitt på 34,6 prosent. Høyere gjennomsnittstall har ikke partiet hatt siden februar 2012.

Venstre beholder stillingen som fjerde størst med 5,1 (+ 0,2), mens KrF går tilbake 0,4 til 4,9 prosent. Også Senterpartiet har nå et snitt på 4,9 (+ 0,1), mens SV ligger stabilt under sperregrensa på 3,8. Miljøpartiet De Grønne får 3,2 (+ 0,1), Rødt 1,4 (+ 0,1) ogandre partier 1,2 (+ 0,1).

Her finner du gjennomsnittet i mars, mens dette er gjennomsnittet for februar.

Velgere på vandring

Flere velgere skiftet parti fra 2009 til 2013, viser valgundersøkelsen fra SSB.

stortinget-valgurne_996385a

Hele 39 prosent av velgerne skiftet standpunkt fra valget i 2009 til valget i 2013, dersom vi tar med de som gikk ut og inn av sofaen. Andelen velgere som byttet bort et parti fra 2009 med et annet parti i 2013 var på 33 prosent.

Skal vi tro valgundersøkelsen var det KrF som hadde de mest lojale velgerne med 88 prosent, tross at partiet var nær ved å tangere et av sine dårligste valgresultat. Det betyr i så fall at KrF rekrutterte svært få nye velgere i 2013. Også Senterpartiet, som gjorde sitt aller dårligste valg, ser ut til å ha holdt på kjernevelgerne (74 prosent lojale), og har dermed hentet få nye velgere.

Det mest oppsiktsvekkende funnet i undersøkelsen er imidlertid at bare 22 prosent av SV-velgerne fra 2009 oppgir at de stemte på partiet i 2013. Det er et av de laveste lojalitetstallene som er funnet gjennom 30 år med slike undersøkelser. Det er verdt å merke seg at TNS Gallups store førvalgsundersøkelse for TV 2, som hadde langt flere spurte enn valgundersøkelsen, viste at 47 prosent av SV-velgerne fra 2009 var trofaste mot partiet. Det samme viste den siste målingen før valget og valgdagsmålingen fra samme byrå. Nå ble rett nok SV målt for høyt før valget slik at dette tallet er noe høyt, men uansett hersker det liten tvil om at SV slet mer enn de andre partiene med å holde på tidligere velgere.

Valgundersøkelsen viser også at Høyre hentet svært mange nye velgere som stemte Frp i 2009. Dette er den største enkeltvandringen forskerne har funnet i årets undersøkelse og er nesten like stor som den var fra Høyre til Frp i 1989. Høyre hentet også en del velgere fra Arbeiderpartiet og hjemmesittergruppen, men mistet derimot noen av 2009-velgere til Venstre. Venstre som gikk betydelig frem hentet også en del velgere fra Arbeiderpartiet, som har et negativt bytteforhold av velgere mot de fleste andre partiene med unntak av SV.

Forskerne har konkludert med at Miljøpartiet De Grønne først og fremst henter nye velgere fra venstresiden, men tallmaterialet er noe beskjedent. Førvalgsundersøkelsen til TV 2 viste en noe større overgang fra sentrum til De Grønne enn valgundersøkelsen.

Blant førstegangsvelgerne ble Arbeiderpartiet størst med 27 prosent, seks prosentpoeng lavere enn i 2009, mens Høyre fikk 23 prosent (+ 10), og Frp 13 prosent (- 10). Venstre fikk 11 prosent av førstegangsvelgerne, SV 8 prosent, Senterpartiet 6, Miljøpartiet De Grønne 4, KrF 4 og andre partier 4.

Ser vi på velgere under 30 år ble Arbeiderpartiet størst med 26 prosent, mot Høyres 24 og Frps 14 prosent i valgundersøkelsen. De tilsvarende tallene i førvalgsundersøkelsen var 29 prosent til Høyre, 24 prosent til Ap og 11 prosent til Frp.

 

Analyse av Arbeiderpartiet

Analyse av Høyre

Analyse av Kristelig Folkeparti

Analyse av Senterpartiet

Analyse av Venstre

Analyse av Sosialistisk Venstreparti

Analyse av De Grønne

Følg utviklingen i partibarometeret 

Flertallet nær ved å glippe

Seks måneder etter stortingsvalget er de rødgrønne i ferd med å ta igjen de borgerlige.

VELGERFLUKT: De borgerlige partiene samler nå bare 50,1 prosent av de spurte og forspranget til de rødgrønne og De Grønne er knappest mulig. (Foto: Berit Roald/NTB scanpix).

VELGERFLUKT: De borgerlige partiene samler nå bare 50,1 prosent av de spurte og forspranget til de rødgrønne og De Grønne er knappest mulig. (Foto: Berit Roald/NTB scanpix).

Vi må tilbake til augustmålingene i 2011 for å finne lavere tall for de to regjeringspartiene. Høyre og Frp samler henholdsvis 27,6 og 11,6 prosent på TNS Gallups måling for TV 2 i mars. De to regjeringspartiene har dermed bare 39,2 prosent av oppslutningen på målingen, og det borgerlige flertallet (50,1 prosent) henger i en tynn tråd.

27,6 er fortsatt over valgresultatet for Høyre (26,8), men det største regjeringspartiet klarer ikke lenger å veie opp for Frps velgertap. 11,6 mot 16,3 ved valget, betyr at de to partiene samlet mister ni mandater og ville fått 68. Det er like mange som Arbeiderpartiet får alene, etter at de med sin høyeste oppslutning på to år (35,2) får godt betalt på mandatfordelingen. Samlet har de borgerlige nå 85 mandater, altså et knappest mulig flertall, mot de rødgrønnes 83, og legger vi til Miljøpartiet De Grønnes ene mandat på rødgrønn side, er det så godt som dødt løp mellom blokkene.

Her finner du alle tallene fra målingen

Spoler vi tilbake til den rødgrønne regjeringens første år glapp flertallet for første gang på TNS Gallups måling for TV 2 i mars 2006, altså på samme tid som de borgerlige nå med knappest mulig margin beholder flertallet.

Bakgrunnstallene viser at 89 prosent av Ap-velgerne er lojale, partiet mister nå svært få av sine tidligere velgere til andre partier, men forsyner seg derimot godt av velgere fra flere av sine konkurrenter. 41 prosent av kvinnene svarer at de vil stemme Ap, mot bare 29 prosent av mennene. Ap øker mest blant de unge og særlig blant unge kvinner.

Høyre har derimot lavere oppslutning blant kvinner enn på flere målinger. Det er blant de yngste og de eldste velgerne partiet går mest tilbake sammenlignet med februar. Partiets lojalitet har falt til 78, og hver sjette Høyrevelger fra i fjor høst har nå satt seg på gjerdet.

72 prosent av Frp-velgerne er lojale. Lekkasjen av velgere til Høyre har gått noe ned, mens det er flere tidligere Frp-velgere som nå sier de vil stemme Ap. Frp øker blant de eldste, men går tilbake i alle aldersgrupper under 60 år.

KrF kna notere seg for en lojalitet på 78. Partiet mister flere tidligere velgere til Ap og Venstre enn i februar.

Senterpartiet og SV har med 71 prosent den laveste lojalitetsprosenten i mars, mens Venstre som er vinneren med størst fremgang på målingen kan notere seg for 78 prosent lojalitet og tilsig av nye velgere både fra Høyre, KrF og Senterpartiet.

Selv om tallene er små er det interessant å notere at Miljøpartiet De Grønne med 3,2 prosent på denne målingen har de mest lojale velgerne.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.