Unge og usikre

Har du vurdert å lukke øynene og trekke stemmeseddel når du står i valglokalet?

Valglokalet

Det er faktisk noen som bestemmer seg for hvilket parti de skal stemme på først etter at de har gått inn i valglokalet, men de utgjør et lite mindretall.

Ungdommen er mest usikre. Bare 54 prosent av velgerne under 30 år bestemte seg for hvilket parti de skulle stemme på mer enn fire uker før valgdagen. Det betyr at valgkampen i stor grad kan ha påvirket hvordan de unge velgerne stemte.

Tallene er hentet fra valgdagsmålingen TNS Gallup laget for TV 2, og viser at 24 prosent av de unge velgerne bestemte seg for hvilket parti de skulle stemme på i løpet av valgkampen, mens hele 14 prosent bestemte seg først på valgdagen.

Mens de unge er usikre og vurderer flere partier er det motsatt blant de eldre velgerne. Hele 78 prosent av velgerne over 60 år bestemte seg for hvilket parti de skulle stemme på mer enn fire uker før valget. 15 prosent av de eldste velgerne bestemte seg i løpet av valgkampen mens bare seks prosent bestemte seg på valgdagen.

Tallene viser at det er små forskjeller på når menn og kvinner bestemte seg. Derimot er det klare forskjeller målt på utdanningsnivå. De som oppgir at de har høyere utdanning bestemte seg i mindre grad før valgkampen enn de som ikke har det.

Selv om mange bestemmer seg før valgkampen, viser tallene at valgkamp påvirker, særlig de unge velgerne som i mindre grad enn andre bestemmer seg tidlig. Hva tror du er årsaken til at de unge velgerne er mest usikre på partivalg?