God vei om 30 år?

Om 30 år kan de viktigste veiene i Norge få god standard. Men da må politikerne åpne pengesekken og øke veibudsjettene med 20 prosent.

ntp08
I dag ble Nasjonal Transportplan for årene 2009 – 2019 lagt frem av Vegdirektoratet, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor. Ikke overraskende velger fagetatene å prioritere vedlikehold fremfor nye prosjekter.

I en rekke reportasjer på TV 2 har jeg fortalt om forfallet på norske veier. Det er slike historier som sammen med et stort kartleggingsprosjekt har gjort at myndighetene nå velger å omprioritere. Kursendringen er varslet tidligere.

Da transportplanen skulle lages var oppdraget fra Samferdselsminister Liv Signe Navarsete å lage en plan som viderefører dagens budsjettnivå. Men fagetatene har også laget en plan B der de øker bevilgningene med 20 prosent.

Alle veiene som har grønne nummerskilt kalles stamveier. Dette er de viktigste veiene i landet. Stamveiene utgjør omlag 9000 kilometer. Å sette stamveinettet i god stand vil koste rundt 230 milliarder kroner.

– Dersom vi skulle få en ramme på pluss tjue prosent, så vil det ta noe over 30 år å nå denne standarden, sa vegdirektør Terje Moe Gustavsen da jeg intervjuet ham i dag. Dersom bevilgningene ikke øker har vegmyndighetene tidligere anslått at det vil ta rundt 50 år å gi de viktigste veiene god standard. Uten ekstrabevilgninger mener vegmyndighetene at en lang rekke prosjekt må skyves ut i tid. Flere av dem var prioritert i den forrige transportplanen.

Også på jernbanen er det mange store utfordringer. Jernbanedirektør Steinar Killi foreslår også å skyve på investeringsprosjekter for å ta igjen et enormt etterslep på vedlikeholdssiden. Han håper det vil føre til at flere tog kommer til å gå i rute.

For å vri mer trafikk fra bil til kollektiv i de store byene foreslår transportmyndighetene å innføre rushtidsavgift. Rett nok har de omdøpt det upopulære ordet og snakker nå om køprising. Det kan komme til å koste 80 kroner i bompenger å bruke bil til og fra jobb i Oslo dersom en slik rushtidsavgift blir innført. Så langt har imidlertid lokalpolitikerne i storbyene sagt klart nei til å innføre rushtidsavgift.

Hva synes du bør gjøres med de store utfordringene i transportsektoren? Hvordan mener du politikerne bør prioritere når de skal behandle transportplanen?

18.jan.2008 @ 06:46av Bilist

De bør øke bevilgningene mer enn 20 prosent. Galskap at Norge ikke skal ha et godt veinett om 30 år. De politikerne som sier nei til dette bør snarest slutte i politikken. Vi trenger nye koster som skjønner hva vi vanlige folk trenger.

18.jan.2008 @ 07:46av

Nyheter fra Norge i 2040: Ingen andre land i Europa har så dårlig infrastuktur. Politikerne lot sjansen gå fra seg den gang statskassa fløt over av oljepenger. Næringslivet har tapt i konkurransen med andre land, dødstallene i trafikken er høye og forfallet tydelig. Hvorfor avsatte ingen politikerne som sa nei til å gjøre noe da de hadde sjansen ved behandlingen av transportplanen i 2008?

18.jan.2008 @ 11:37av Hva brukes pengene til egentlig?

Norge som er verdens rikeste og beste land å leve i, hva brukes egentlig pengene til? Går alt bort til offentlig administrasjon og sosialhjelp, trygdeytelser med mer?
I såfall er dette lite bra. Det landet trenger er forskning, utdanning og aktivitet som skaper fremgang. Da er også kommunikasjon meget viktig. Investering i veier er fremtidsrettede investeringer som Norge burde ta seg råd til.

18.jan.2008 @ 11:38av Ulf Larsen

Politikerne gjør det vi ber de om. Og økonomien går for fullt. Det betyr at skal vi ha mer til vei, tog osv så må det gå mindre til andre saker. For min del kan det gjerne omprioriteres ved at en fjerner 2/3 av landbruksstøtten, det vil vel gi minst 6 milliarder ekstra i året. Så kan en fjerne ulike former for næringsstøtte, som nettolønn for skipsfarten. Og til sist, kutt i sykelønnsordningen, det vil gi fler på jobb – dvs flere som kan bygge vei. Og for ordens skyld, jeg er selv sjømann og vanlig arbeidstaker så flere av tiltakene kan ramme meg direkte, men det kan jeg leve med. Kan du?

18.jan.2008 @ 23:41av

Til og med han derre ap-fyren kritiserte jo regjeringa i dag. Herregud for en gjeng. Dem kan ikke ha bil.

19.jan.2008 @ 01:27av christian

Skandaløst hele opplegget.
Vi hainvestert for lite i infrastruktur i omlag 40 år.. Ser ut som det blir 40 nye år.

Jeg synes det er forferdelig synd og skammelig, at ikke andre partier enn FrP (herunder stntrumspartiene) synes å prioritere vei og jernbane.. Vi har penger, la oss investere ved å bruke utenlanske entreprenører for å unngå press i økonomien. Skal infrastrukturprosjekter bli interessant for utenlandske entreprenøselskap, må vi sette ut STORE utbyggingsprosjekter på tilbudskonkurranse – ikke små veiklatter ad gangen som i dag.

19.jan.2008 @ 11:27av

Egentlig burde vi nekte å betale registreringsavgift, årsavgift, bensinavgift, bompenger, fergebilletter og alt det andre staten tar inn fra oss som er helt avhengige av bil. Tenk om de kunne bruke disse pengene på veitiltak. Investering i god vei er gode klimatiltak det også og ikke minst samfunnsøkonomisk lønnsomt. Men man må vel holde til langt unna de rødgrønne kontorene for å skjønne såpass.

19.jan.2008 @ 15:31av Steinar Lindblom

Hei Kjetil!
Kan du sende din mailadresse til min mailbox?

Har en hilsen til deg

Steinar

20.jan.2008 @ 22:27av Skattebetaler

Ser du blogger om skatt og uventede skatteinntekter også, Hva om staten pløyde noen skattekroner ekstra tilbake i infrastruktur som vei og jernbane. Det hadde i det minste vært fornuftig.