Hvem står bak terrortrusselen mot Norge?

Er det norske borgere i Syria som står bak terrortrusselen eller er det andre vestlige jihadister? Ifølge PST vet de ikke hvem som vil ramme Norge. Det de har sagt er følgende:  «PST mottok nylig informasjon om at personer med tilknytning til en ekstrem islamistisk gruppe i Syria kan ha til hensikt å gjennomføre en terrorhandling i Norge».

Når vil det skje?

Ifølge PST vet de heller ikke hvor vi kan rammes. Helt konkret sier de: «Vi har ingen informasjon om hvem, hvordan, hvilket mål eller på hvilken måte et slikt eventuelt angrep er planlagt gjennomført». Men når en mulig terrorhandling skal skje vet PST noe om. Utad har de sagt «få dager». Innad kan en slik formulering bety at sikkerhetstjenesten vet en dato, men at de av forståelige grunner ikke vil offentliggjøre det.

Ikke overraskende

Det som gjør situasjonen svært alvorlig er at informasjonen som PST mottok ikke har blitt avkreftet etter selvstendige undersøkelser. Tvert imot har dens troverdighet blitt styrket, ifølge PST. De som har fulgt med på sikkerhetstjenestens åpne trusselvurderinger de siste årene er neppe overrasket over det som nå skjer. År etter år har de advart mot at Norge kan rammes av terror. Og at den største trusselen kommer fra ekstreme islamister. Utfordringen nå, ikke bare for Norge men hele Europa, er at det er tusenvis av krigere fra vestlige land som har reist for å kjempe i Syria. En eller flere kan komme tilbake med et dødelig oppdrag. Da er det nødvendigvis ikke slik at en tysk borger vil reise for å sprenge seg selv i Berlin. Eller at en franskmann velger å detonere en bombe Paris.

Norge blir slagmark?

Skrekkscenariet er en nordmann som reiser til Madrid og foretar en terrorhandling eller at en spanjol kommer til Norge. Hvis de i tillegg har gått under radaren hos sine egne sikkerhetstjenester er det enda vanskeligere å oppdage dem. I Syria anslås det at det finnes 10 000 fremmedkrigere, hvorav 2000 fra vestlige land. Den største andelen er hos Jabhat al Nusra og Den islamske Stat. Dette betyr tusenvis av trente jihadister med tilgang til Schengen-området. Fra Norge har mer enn 50 personer reist til Syria. Halvparten er ifølge PST tilbake. Noen er drept og mange deltar fortsatt i krigshandlinger. Det mest overraskende med Syria-farerne er at mange av de som reiser er unge folk uten tilknytning til Syria. De er født i Østfold, Oslo eller Akershus og har foreldre fra Somalia, Filippinene eller Irak. Eller de er etnisk norske konvertitter som omfavnet islam for bare noen måneder eller år siden. Hvorfor forlater de alt de elsker og reiser til et land hvor de kan bli drept? Det er denne raske og ekstreme radikaliseringsprosessen som overrasker. Og bekymrer. Hvis det nå skulle vise seg at det er norske borgere som står bak terrortrusselen mot Norge vil vi stå overfor en ny dimensjon i kampen mot radikalisering. Så langt har nemlig ikke slagmarken til de norske islamistene vært Norge. Det håper jeg heller ikke at det blir.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.