Hva er det med Østfold og jihadister?

For første gang bekrefter Politiets Sikkerhetstjeneste at de har et problem med ekstreme islamister i Østfold. Bekymringen er ikke bare at 10 av 40 nordmenn som kriger i Syria er fra Østfold. Hovedbekymringen er at antallet øker. TV2 har fulgt virksomheten til norske jihadister i flere år. Oslo utmerker seg selvsagt som et utklekkingsområde. Der bor de sentrale ideologene og lederskikkelsene. De som påvirker og hjernevasker. Også Larvik, Bærum og Drammen er sentrale radikaliseringspunkter.

“Islamistbyen”? 

Men Østfold skiller seg ut. Der finnes nemlig alle kategorier. De som er drept i Syria, de som er skadet i Syria, de som vil til Syria, de som er i Syria og de som har kommet tilbake fra Syria. Intet annet fylke i Norge har hele dette spekteret.Går vi dypere inn i Østfold er Fredrikstad en by å merke seg. Kjent som plankebyen, fotballbyen og sykkelbyen. Og aller mest for gamlebyen.  Men nå setter også ekstreme islamister byen på kartet. Det er fristende å bruke uttrykket «islamistbyen». Men det blir feil.

Det er nemlig ikke slik at alle fra Fredrikstad som har reist til Syria er potensielle terrorister. Eller en fare for rikets sikkerhet. Mange av de som vil komme tilbake vil aldri bli en bekymring for Norge. Noen vil ta avstand fra det de har vært med på. Andre kan ha hatt en helt genuin overbevisning om å kjempe mot en despot. Bekymringen til Politiets Sikkerhetstjeneste er nok den ene eller den andre som kommer hjem med et konkret oppdrag fra en terrororganisasjon. Et oppdrag hvor Norge og nordmenn skal rammes. Anders Behring Breivik har lært oss at det holder med en mann. Man trenger ikke flere.

 Konvertitter i Syria

Ifølge PST og E-tjenesten har mellom 40 til 50 norske borgere reist til Syria for å kjempe. Det er menn, kvinner og faktisk også mindreårige. TV2 vet at mindreårige har blitt stoppet før de har tatt et fly ut av landet fra Gardermoen. At vi ikke har laget en nyhetssak om det er ene og alene hensynet til familien og den mindreårige. Men det mest overraskende med Syria-farerne er at mange av de som reiser er unge folk uten tilknytning til Syria. De er født i Østfold, Oslo eller Akershus og har foreldre fra Pakistan, Filippinene eller Irak. Eller de er etnisk norske konvertitter som omfavnet islam for bare noen måneder eller år siden. Hvorfor forlater de alt de elsker og reiser til et land hvor de kan bli drept?

Det er denne raske og ekstreme radikaliseringsprosessen som overrasker. Og bekymrer. Å konvertere til islam er det mange som gjør. Islam er verdens mest voksende religion. Det er ikke det som er problemet. Problemet er at vi ikke vet hva som skjer i Syria. Et lengre opphold hos militante grupper i det krigsherjede landet kan øke risikoen for voldshandlinger i Norge. Det er derfor ekstrem islamisme utpekes den mest alvorlige trusselen mot Norge i dag.

Hva gjøre moskeene? 

Men politi og PST kan ikke alene forhindre radikalisering. Det største ansvaret ligger hos foreldre, skole og det vi så fint kaller samfunnet. Muslimske trossamfunn er også en del av det norske samfunnet. Hva gjør moskeene i Østfold for å hindre rekruttering og reisevirksomhet til Syria? Det vil jeg gjerne høre mer om.

Skal en egen «fedme-etat» gå hjem til foreldre med overvektige barn og preke om omsorgssvikt?

Mer idiotisk enn dette er siste nytt fra Carl I. Hagen. Han vil sende byråkrater hjem til innvandrerfamilier for å sjekke at de lærer barna norsk og norske samfunnsforhold. Gjør de ikke det er det omsorgssvikt, mener Hagen. En egen “integreringsetat” skal sørge for å si nei til barne-TV-programmer fra hjemlandet dersom barn ikke kan norsk. Til VG sier Carl I. Hagen:

–          Vi kan ikke lenger sitte stille og se på at norske barn født av norske statsborgere møter første skoledag uten å kunne norsk.

Rekordmange studerer 

Frp-nestoren er bekymret.  Men hvordan går det egentlig med barn født av innvandrerforeldre i Norge?

«Det har vært en sterk økning i antall norskfødte med innvandrerforeldre som tar høyere utdanning. Blant norskfødte med innvandrerforeldre i alderen 19–24 år er det nå en større andel som deltar i høyere utdanning enn blant gjennomsnittet av ungdommer i Norge, 39 mot 32 prosent».

Dette er ikke mine ord. Dette er fra det siste faktaheftet til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDI.

Norskfødte med innvandrerforeldre, de Carl I. Hagen mener ikke kan norsk før de begynner på skolen, har faktisk forbigått resten av befolkningen når det gjelder høyere utdanning! Tygg litt på den før vi går bakover i tid til den videregående skolen. Hvordan står det til der?  La meg igjen sitere det eminente direktoratet.

92 prosent av alle 16-18-åringer i Norge var registrert som elev eller lærling i videregående opplæring per 1. oktober 2012. Norskfødte med innvandrerforeldre deltar i like stor grad som andre ungdommer i videregående opplæring.”

«Deltar i like stor grad» er stikkordet. Altså på linje med resten av befolkningen. Utdypende statistikk kan leses her:

http://www.imdi.no/no/Fakta-og-statistikk/Fakta-og-statistikk/Utdanning/

 Bevisst svartmaling?

Men når dette er sagt så er det ingen tvil om at det er utfordringer knyttet til språk. De er først og fremst på  barneskolen.  For det er et faktum at et stort antall minoritetsspråklige barn får ekstraundervisning i norsk. Jeg siterer igjen IMDI:

«På landsbasis fikk 44 300 elever særskilt norskopplæring høsten 2012, dvs. litt over 7 prosent. En tredjedel av disse var elever i Oslo, som betyr at nær én av fire Oslo-elever fikk særskilt norskopplæring».

Men ekstraundervisningen skaper tydeligvis ikke tapere. La meg repetere sluttresultatet: Andelen norskfødte med innvandrerforeldre som tar høyere utdanning er høyere enn blant gjennomsnittet av ungdommer i Norge. Dette gjelder både kvinner og menn.

Derfor bommer Carl I.Hagen. Enten fordi han ikke følger med i tiden eller fordi han helt bevisst vil svartmale norsk integreringspolitikk.  Hvis Frp er bekymret for norskkunnskaper kan de kanskje heller fokusere på de 5400 flyktningene med innvilget oppholdstillatelse som venter i statlige mottak på å komme til en kommune.

Virkeligheten der ute er at barn av innvandrere aldri har gjort det så bra som de gjør nå. Et godt eksempel er denne gjengen fra advokatfirmaet Nazir i Oslo.

 

advokatene

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.