Category Archives: Velferds-Norge

“Nå kommer jeg og tar deg”

Det offentlige trollet
Det store og ofte mangehodede trollet, møter vi eventyrene. Og i virkelighetens verden. Overmakten. For mange dessverre synonymt med offentlig forvaltning.

Espen Askeladd og Bukkene Bruse vinner frem til slutt. For de mennesker som går i klinsj med det offentlige trollet, er ikke utfallet alltid like rettferdig.

SE SAKEN OM LILLE OLIVIA. KLIKK HER:

Svette, tårer og tid
Denne våren har TV 2 i en rekke reportasjer synliggjort at vitale sider ved vårt velferdssystem svikter. Problemet er at de såkalte lovfestede rettighetene i for stor grad ikke innfris slik lovgivers intensjon er. Og blir de det, så koster det både svette, tårer og tid.

Velferd tuftet på lovfestede rettigheter
Vårt velferdssystem er i stor grad er tuftet på lovfestede rettigheter. Det problematiske er at de ulike rettighetene som er hjemlet i forskjellige lover, ofte brytes.

Det offentlige er skurken
Det fundamentale prinsippet er at lover SKAL overholdes. Men som TV 2 har vist, brytes disse i ukjent omfang. Offentlige etater er “skurken”.
Og den som kommer til kort mot overmakten er den “lille” mann og kvinne.

Ingen vet hvor stort omfanget er når det gjelder lovbrudd fra det offentlige`s side. Eller hvilke lovfestede rettigheter som oftest brytes. Spørsmålet om hvilke grupper som oftest er skadelidende, henger også i luften. Det er tankevekkende.

Ingen oversikt
Det finnes riktignok noe informasjon om lovbrudd, omfang og hvor skoene trykker mest, men ingen kan i dag si at man har tilfredsstillende oversikt. Og det er illevarslende når en meisle ut en helhetlig velferdsstrategi som blant annet bygger en rekke lovfestede rettigheter.

Mange må kjempe med nebb og klør for å vinne frem. Andre har ikke helse, overskudd eller ressurser til å ta opp kampen. Hvor mange som gir opp, vet ingen.

Krever grundig gjennomgang
Politikere i samtlige politiske partier krever nå en grundig gjennomgang av såkalte lovfestede rettigheter som ulike offentlige etater bryter. Blant de stortingspolitikerne som svarer på TV 2s spørreundersøkelse, er det full enighet om at det er behov for en grundig gjennomgang av ordningen med lovfestede rettigheter. KLIKK HER FOR Å SE SAKEN:

Ni av ti har svart
TV 2 har tilskrevet samtlige stortingsrepresentanter i syv sentrale komiteer; Arbeids- og sosialkomiteen, Helse- og omsorgskomiteen, Justiskomiteen, Kirke- utdannings- og forskningskomiteen, Familie- og kulturkomiteen, Kommunal- og forvaltningskomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Dette er komiteer som jobber i forhold til relevante og viktige sektorer som angår mange. Til sammen 90 stortingspolitikere er tilskrevet. Hele 82 av disse har svart på flere spørsmål.

Rettsikkerheten ikke god nok
“Er rettssikkerheten god nok for mennesker som i dag opplever at de av ulike årsaker ikke får innfridd sine lovmessige rettigheter?” Dette spørsmålet har TV 2 nylig stilt stortingsrepresentanter i alle partier.

Ni av ti folkevalgte svarer nei eller gir uttrykk for at rettsikkerheten ikke er god nok når det gjelder såkalte lovfestede rettigheter.

Til sammen 63 av 68 stortingspolitikere svarer på dette spørsmålet.

SE SAKEN: KLIKK HER:

Norges største lovebryter-nettverk?
Les bloggen “Norges største lovbryter-nettverk?” om samme tema: KLIKK HER

Advokatmat
– Vi skal ikke ha et samfunn der folk må ty til advokat for å få ivaretatt sine rettigheter. Derfor har alle offentlige kontorer veiledningsplikt om de rettigheter de har ansvar for. Vi har også offentlige ombud, som hjelper enkeltmennesker med å finne fram i regelverk og klager. Kompetente ansatte i Nav og andre rettighetssystemer er viktigst for vanlige folk. Regelforenkling, men likevel individuelle og gode løsninger, er utfordringen. Folks rettsikkerhet er udiskutabel, fastslår Anette Trettebergsstuen, Ap.

Trettebergstuen er blant våre folkevalgte som har gått i bresjen for de svakeste. Og nettopp denne gruppen er skadelidende når lover til stadighet brytes av det offentlige.

Norges største lovbryter-nettverk?

Jeg våger en påstand. Ingen bryter loven oftere enn myndighetene. En tabloid fremstilling? Kanskje. Men likefullt et ubehagelig faktum.

Hvorfor..?
Kan noen si meg hvorfor det er slik? Og hvorfor det ikke foreligger noen oversikt når det gjelder omfanget av lovbrudd begått av stat, fylke og kommune? Eller hvilke type lovfestede rettigheter som brytes oftest?

Hvorfor flagger stortingspolitikerne med jevne mellomrom nye lovfestede rettigheter, uten at de klarer å sikre at de allerede eksisterende rettigheter innfris.

Har vi økonomi, kompetanse og et apparat til å sikre håndhevelsen og ivaretagelsen? Og er det vilje nok til å sikre at vi innfrir rettighetene?

Kjører over de svake
TV 2 har i flere reportasjer vist hvordan systemet kjører over mennesker. Personer med store hjelpebehov som burde stå sterkt, med loven i hånd, når ikke frem. Den såkalt lovfestede rettigheten er i flere tilfeller knapt verdt papiret den er trykket på.

Nå venter vi spent på reaksjonene fra regjeringen, som har fått klar beskjed fra politikere i alle leire; Rydd opp. Få kontroll. Dette er uholdbart.

Så hva handler dette egentlig om?

Vil du har kortversjonen, så les videre…

De svakeste “ranes” og forsømmes
Svake og pleietrengende. Barn og voksne. Handikappede og mennesker med vitale hjelpebehov. De representerer svake grupper i samfunnet som av ulike årsaker ikke får innfridd sine lovfestede rettigheter. Rettigheter vedtatt i Stortinget, selve fundamentet i velferdsstaten.

Nedslående TV 2-undersøkelse
For å finne ut mer hvordan det svikter, iverksatte blant annet TV 2 en omfattende spørreundersøkelse blant landets største interesseorganisasjoner som sitter tett på brukerne. Og tilbakemeldingene fra organisasjonene var nedslående.

KLIKK HER FOR Å SE SAKEN OM UNDERSØKELSEN:

Svikter på flere områder
TV 2s spørreundersøkelse blant 18 av landets interesseorganisasjoner, som til sammen representerer en halv million mennesker med ulike diagnoser og hjelpebehov, gir viktige og krystallklare tilbakemeldinger: Det offentlige hjelpeapparatet fungerer ikke godt nok, for mange sviktes på ulike måter.

Mental helse, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Kreftforeningen og Nasjonalforeningen for folkehelsen, er blant de 18 organisasjonene som deltar i undersøkelsen. Samtlige organisasjoner slår fast følgende:

* Det offentlige hjelpeapparatet er for komplisert å finne frem i.

* Det offentlige mangler kunnskap som er nødvendig for å gi korrekt veiledning, økonomisk bistand og informasjon om ulike støtteordninger.

TV 2 stiller følgende spørsmål:
“Er det organisasjonens inntrykk at det offentlige hjelpapparatet, under en samlet vurdering av dette, svikter mht til å gi brukerne lovmessig hjelp, innen fastsatte tidsrammer og på en fullt ut tilfredsstillende måte?”

Hele 17 av 18 svarer utbetinget JA. Én av organisasjonene tar et lite forbehold og sier JA i enkeltsaker. NEI på generelt grunnlag.

Når meldingene er så klare som dette, så kan jeg ikke forstå annet enn at det fordrer en grundig politisk gjennomgang av systemet.

Hvilke type lovbrudd?
Mennesker med ulike hjelpebehov utsettes for en rekke ulike lovbrudd. Det går på alt fra formelle brudd på Forvaltningloven mht tidsrammer, til at mange ikke får vite om sine rettigheter. Som i seg selv kan høres mindre alvorlig ut – men for den enkelte kan ha svært stor betydning. Feilvurdringer og nedprioriteringer er en annen kategori lovbrudd.

Hva er årsaken til lovbruddene?
Mangelfull kompetanse er trolig en sentral årsak til at mange ikke får innfridd sine rettigheter. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) oppgir at urovekkende mange offentlig ansatte tar kontakt fordi de ikke kjenner regelverket godt nok, ikke finner frem og ikke vet nok om diagnoser. Det er betegnende.
Hva da med slitne, ressursfattige mennesker? Hvordan skal de ha krefter til å stå løpet ut? Finne frem i jungel av paragrafer, løpe fra kontor til kontor og stadig møte ulike hindre.

Budsjettkrav og personkjemi
Årsak til en del lovbrudd er rene organisatoriske svakheter. Det handler også om ressursbruk og ledelse.
Mangel på ressurser, tøffe budsjettkrav, prioriteringer og bevisste valg. Og i noen tilfeller regelrett neglisjering av mennesker.
Det dreier seg selvsagt også om personkjemi, når pågående og masete innbyggere ikke gir seg, men krever og krever…

Konsekvensene, ja hva med de…?
Det er i grunn bare én ting å si mht konsekvensene og sanksjonsmulighetene knyttet til lovbrudd begått av det offentlige. Det finnes knapt konsekvenser. Det er knapt med incentiver – pisk eller gulrot – som virker på en slik måte at det kommer menneskene med lovfestede rettigheter, til gode.

Rørende enkeltskjebner
Den siste tiden har noen mennesker som har slitt med å få det de har rett på etter loven, fortalt sine historier til TV 2. Det er rystende enkelthistorier.

Autisten Andreas (17) og foreldrene har kjempet en seig kamp i mange år uten å få den oppfølging de har krav på. Dette rammer Andreas som vil få et tøffere liv som voksen, på grunn av mangelfull oppfølging når han var ynge.
KLIKK HER FOR Å SE SAKEN:

Hjertesyke Elliot (2) har foreldre som stanger hodet mot “systemet”. Som mange får de ikke vite om sine rettigheter og muligheter. Svarene uteblir. Og på møtene stiller ikke NAV opp.
KLIKK HER FOR Å SE SAKEN:

Mulitihandikappede Andrea (17) og foreldrene ble møtt av taushet og likegyldighet. Fikk ikke den oppfølging de hadde krav på å måtte engasjere advokat. Datteren døde i vinter, hun fikk bo hjemme den siste tiden av livet sitt, etter en lang og hard kamp mot kommunen.
KLIKK HER FOR Å SE SAKEN:

Ingen oversikt over lovbrudd
Det er et urovekkende faktum at det ikke foreligger noen oversikt når det gjelder omfanget av denne typen lovbrudd. Det finnes knapt noen som vet hvor mange lovfestede rettigheter som finnes.
Man må spørre seg om hvor forsvarlig det er at det ikke finnes noe samlet statistikk som kan gi myndighetene et bilde av situasjonen. En anelse av omfang og en idé om hvor skoen trykker.

I følge FFO er følgende lover blant de mest sentrale når vi snakker om lovfestede rettigheter og brudd på disse: Forvaltningloven, Lov om sosial tjenester, Folketrygdloven, Opplæringsloven og Pasientrettighetsloven.

Hederlige, men for få unntak
Selv om jobben mht å kartlegge type lovbrudd og omfanget av disse jevnlig og systematisk utføres av Riksrevisjonen, Statens Helsetilsyn, Sivilombudsmannen og andre etater, så sitter ingen med en totaltoversikt. Den er nødvendig for å kunne justere kursen og foreta de grep som rettssikkerhetsmessig er påkrevet.

Svekket rettssikkerhet
Og nettopp rettssikkerheten er et sentralt poeng for jusprofessor Jan Fridtjof Bernt ved Universitetet i Bergen.

– De svakeste gruppene blir hele tiden blir skjøvet bak i køen under henvisning til økonomiske problemer. Og dette er jo både et rettssikkerhetsmessig problem for de som rammes og det er også et demokratisk problem, sier Bernt til TV 2 Nyhetene.

Bernt mener budsjettene styres med jernhånd og solid kontroll, verre er det med kvaliteten på det arbeid som skal påse at lovbrudd ikke skjer.

SE UTVIDET INTERVJU MED JAN FRIDTJOF BERNT HER:

Å kun se deler av problematisert bilde, som handler om at brudd på vitale lovfestede rettigheter, kan ingen seriøs politiker si er tilfredsstillende.

Foreldre presses til å droppe rettigheter
Et tungrodd og komplisert hjelpeapparat gjør at folk lar være å søke om hjelp. Ifølge FFO blir foreldre presset til å gi avkall på sine rettigheter.

– Vi har også erfaring med at saksbehandler setter seg over sakkyndiges vurderinger og ikke legger vekt på disse. Det kan også synes som at det er mye manglende forståelse for hva som er nødvendig og hensiktsmessig for at den enkelte skal kunne fungere i dagliglivet, sier FFO til TV 2.

FORELDRE PRESSES TIL Å DROPPE RETTIGHETER – SE SAKEN HER:

FFO poengterer viktigheten av at lovfestede rettigheter følges opp med økonomi og ikke minst kompetanse hos saksbehandlerne og informasjon til brukerne. Brukerne burde hatt kun EN saksbehandler å forholde seg til med den nødvendige kompetanse og ikke bruke sine ressurser på å løpe rundt på jakt i systemet.

Ingen kollaps
La det være sagt, først som sist; mye fungerer. Velferds-Norge er langt fra en kollaps.

Og når det er sagt. Det er heller ikke alle som har rett på det de krever. Uansett hvor høyt de hyler eller hvor hardt de går ut i pressen. Det må være rom for nådeløse avslag, uansett hvor urettferdig det måtte oppleves.

Men én ting er udiskutabelt; en lovfestet rettighet skal innfris når en er kvalifisert for dette.

Det er lov å spørre seg om hvor mange slike enkeltsaker tåler et system før en kan si at vi har en systemsvikt. Eller en krise.

Smertegrensen nådd?
Har man for mange lovfestede rettigheter? Erna Solberg mener man bør vurdere å kutte de minst viktige. Tøft å si – men ikke så farlig tre år i forkant av neste Stortingsvalg.
Høyres frontfigur er også selvransakende når hun påstår at politikere kommer opp med stadig nye lovfestede rettigheter, spesielt i valgkamptider.
Har hun et poeng? Er det gått inflasjon i dette. Har vi som Solberg retoriske sier, behov for grønt i ungdomsskolen og rett på gratis tannhelsetjeneste i alderdommen? Er det kanskje andre og viktigere oppgaver som bør prioriteres?

Økonomiske forpliktelse
Når våre folkevalgte lanserer og vedtar nye lover og forskrifter, så forplikter det. Men det er grunn til å stille spørsmål om alle forutsetningene er til stede når man vedtar nye rettigheter. Ser man rekkevidden av lovnadene? Åpnes pengesekken tilstrekkelig? Har man et system som ivaretar og sikrer folk får de rettighetene man vedtar. Og står velfungerende kontrollinstanser parat med gode sanksjonsmuligheter, når loven brytes?

Valgflesk-kåte stortingspolitikere, bør kanskje se rekkevidden av lovnadene. En rekke kilder, politikere, byråkrater, fagfolk og andre sier til TV 2 at det nærmest går inflasjon i å tilby det ene og det andre. Med garanti. Og da er lovfesting løsningen.

Hva gjør regjeringen nå..??
Nå gjenstår det å se hva Regjeringen vil gjøre. Selv om det politiske ansvaret for å rydde opp i denne ukulturen må fordeles på mange, over flere tiår, er det den sittende regjering som kan ta affære.
Og ut fra kommentarene fra opposisjonen, og ikke minst fra rødgrønne og klartalte politikere, så betyr det action. Her og nå.

KLIKK ER FOR Å SE SAKEN OM POLITISK OPPRØR:

Ikke sjelden bretter mediene ut skjebner i sin fulle grufullhet. Og politikerne stormer til barrikadene, eller går i angrep. Og like sikkert er det at når støvet legger seg, så er ofte alt tilbake til normale. Det vet vi alle.

Hva vil vi ha svar på?
* Vi bør vite hvor stort omfanget er mht brudd på lovfestede rettigheter.

* Vi bør få vite hvilke type lovfestede rettigheter som oftest brytes.

* Vi bør få vite hvilke rettsikkerhetsmessige utfordringer man i dag står overfor mht at mange ikke når frem med sine rettigheter? Hvem er disse og hvorfor når de ikke frem?

* Et grunnleggende demokratisk og rettsikkerhetsmessig prinsipp, er likhet for loven. Uavhengig av personlige ressurser, bosted, kjønn osv skal ha i prinsippet behandles likt. Skjer dette i tilfredsstillende stor grad? (Ikke i følge organisasjonene som rapporterer om store forskjeller bl.a. avhengig av bosted og saksbehandler)

* Trenger man et mer ensartet system for å kartlegge/ha en oversikt mht lovbrudd? Motargumentene kan bl.a. være unødig byråkrati. Men hvordan skal man sikre en tilfredsstillende oversikt som tross alt er påkrevet for å videreutvikle og ivareta et system.

* Har borgere som sliter med å nå frem med sine rettigheter et tilfredsstillende apparat som følger opp? Vi har eksempelvis Statens helsetilsyn, men hva med andre sektorer..?

* Er sanksjonsmulighetene gode nok i forhold til de som bryter loven? Fungerer dette?

* Hva er egentlig konsekvensene ved brudd på lovfestede rettigheter, bortsett fra at den enkelte/pårørende rammes?

* Er ansvaret mht bl.a. tverretatlig samarbeid for uklart. Og dermed kan ingen kritiseres/stilles til ansvar?

* Er rettighetene slik de er utformet i lov for komplekse eller utydelige?

* Er det naturlig å se nærmere på den stadige økningen mht lovfestede rettigheter, med tanke på at allerede eksisterende rettigheter ikke innfris i et forventet omfang.

* Bør man ta en gjennomgang mht de lovfestede rettighetene som finnes?

* Forstår Stortinget rekkevidden av de lover som vedtas når det eksempelvis kommer til kommune-Norges evne og forutsetninger for å innfri?

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.