Category Archives: krim

Hva er det med djevelens advokat..?

En 35 år gammel drapssiktet mann har i avhør erkjent å ha stukket Trond Kristian Johannessen med kniv. Knivstikkingen medførte at bergenseren Johannesen døde en fredag sent i juni.

Rimelig rask sirklet politiets etterforskere inn to drapsmistenke brødre som blant annet utfra vitneobservasjoner og videomateriale kunne knyttes til drapet.

Overraskende vending
Så kommer en overraskende vending i saken. 35-åringen velger å legge kortene på bordet. I motsetning til mange andre drapssiktede, velger den eldste av brødrene en løsning som har flere positive sider.

– Ja jeg må innrømme at dette kom overraskende på oss, sier politioverbetjent Bent Raknes ved Hordaland politidistrikt.

En kan tenke seg flere årsaker til dette utfallet. En viktig faktor kan være advokatens innvirkning og anbefalinger. Mange lytter til sin advokat. Andre er mer bestemt og trekker sine slutning. Samtaler med sin advokat kan være det som gjør at utfallet vipper i den ene eller andre retning.

Grådige advokater
Så et raskt tilbakeblikk: Tidligere i år fortalte TV 2 om advokater som tjener grovt på at klienter ikke tilstår saker de opplagt kommer til å tape i retten. Rettssakene drar ut i tid, den straffedømte går glipp av strafferabatt – og politi og domstol må bruke unødig masse ressurser på sakene.

Advokater tjener grovt på klienter: KLIKK HER

Advokat Brynjar Meling sa til TV 2 at han er overbevist om at mange av straffesakene burde vært løst mer effektiv ved en raskere tilståelse fra tiltalte.

Stort problem
– Jeg tror det er et stort problem at de tiltalte ikke blir gitt de rette rådene tidlig i saken, i forhold til å komme med en tilståelse i forhold til bevisene, sier advokat Brynjar Meling.

– Er det økonomiske motiver som ligger bak?

– Det som er synd er jo at vi har et system hvor vi som forsvarere tjener på at klienten blir sittende i varetekt. Vi tjener på at det blir en hovedforhandling med full bevisførsel, fremfor en tilståelsessak, sier Meling til TV 2 Nyhetene.

Belastning for pårørende
For de pårørende til den drepte, er det alltid viktig å få avklart, dømt og straffet en gjerningsperson. Inntil en sak er avsluttet, er dette i de aller fleste sammehenger en stor påkjenning for de pårørende. For politiet som er presset på ressurser og tid, betyr en tilståelse at man kan spare enorme ressurser i forhold til videre etterforskning og påfølgende straffesak.

For et presset domstolsapparatet betyr en uforbeholden tilståelse at man sparer enormt med ressurser, som fort kan gå med når sakene ofte også ankes til anneninstans.

Og for den siktede betyr rask tilståelse strafferabatt. Og mulig lettet samvittig. Og dermed handler dette om en vinn-vinn situasjon for alle parter.

Advokatens rolle
Hva som har skjedd i forkant av 35-åringens tilståelse blir rene spekulasjoner. Men her er det helt åperbart at forsvarer, Einar Råen i dette tilfellet, har en viktig rolle. Hans klient valgte overraskende nok å legge kortene på bordet raskt. For utenforstående og politiet var dette overraskende. Drapsvåpenet var blant annet ikke funnet. Mye var fremdeles uklart.

I forhold til en tilståelse er det flere momenter som spiller inn, bl.a. politiets beviser, forholdets art og forventet straff, mulighet for strafferabatt og den siktedes egen samvittighet og fornuft.

Ikke press
En advokat skal aldri presse sin klient, men være en rådgiver som ivartar sin klient på den beste måte, med rettssikkerhetsmomentet i høysetet. I mange sammenhenger kan det bety å gå for fullt forsvar i retten. I andre sammenhenger, om en ser bort fra det økonomiske, vil det være mest fornuftig og riktig å gå for tilståelse og se etter momenter som på beste måte kan virke formildende iht straff.

Det er åpenbart at Råen ikke ønsker å utdype hvorfor klienten har konkludert slik han gjorde. Hva Råen og hans klient har snakket om er en sak forblir et forhold mellom de to partene. Men en kan tenke seg at foruten siktende egen samvittighetskvaler, så har en god advokat evnen til å gi gode råd. I motsatt fall kunne man tenke seg at siktede kunne vært rådet til å nekte en hver befatning med saken.

Dårlig og dyre råd
Dårlige råd fra advokater koster dyrt. Både for klienten og rettssystemet. Brynjar Meling mener flere advokater eksempelvis bevisst lar være å gå for tilståelsesdom og strafferabatt.

Når det gjelder drapssaker er ikke mulightene for tilståelsedom den samme. Men med hensyn til straffeutmålingen kan en rask tilståelse bety kortere straff.

Landets øverste påtalemyndighet har lagt klare føringer mht at ikke alle saker bør føres med tilståelsesdom. Dette omfatter blant annet drapssaker.

Ukjent utfall
Når gjentår det i denne saken å se om poltiet går for drapstiltale, eller om 35-åringen tiltales for legemsbeskadigelse med døden til følge. Er det siste tilfelle, kan man bruke prinsippet om tilståelsesdom.

Hensikten med strafferabatt, en ordning som ble innført for noen år siden, var nettopp at alle parter skulle vinne på at kriminelle legger kortene på bordet. Det betyr kortere fengselsstraff, fengslene slipper «billigere» unna ved at innsatte slipper ut tidligere. Politi og domstolen sparer enorme ressurser når man slipper unna full runde med rettsforhandlinger, ofte i to rettsinstanser.

Rettssikkerheten viktigst
Alle parter er tjent med at alle rettssikkerhetsmessige prinsipper følges. En del straffesaker har i ettertid lært oss at det som fremstår som den åpenbare sannhet, nødvendigvis ikke stemmer med virkeligheten.
Og når det er sagt: De lange og unødvendige ankeprosessene tjener i en noen tilfeller åpenbart ikke andre enn forsvarsadvokaten. Og da snakker vi kroner og øre.

En mors verste mareritt

Det ultimate paradoks:

2005:
En norsk politimann forgriper seg på mindreårige gutter i Romania. Grove seksuelle overgrep. Dette filmes og legges ut på nettet.

Høsten 2009:
Jeg treffer mor til to rumenske gutter som er sentrale vinter og fornærmede i saken mot ekspolitimann Johan Martin Vie. Denne fredagen i slutten av september har hun kommet til Norge, sammen med sin yngste sønn, for å avgi vitneforklaring. Sønnen skal i dommeravhør.

Sjokkert mor
Om kort tid vil den tiltalte ekspolitimannen stå, trolig med bøyd hode, i Bergen tingrett. Han må svare for en særdeles grov tiltale: overgrep mot 17 gutter, i tillegg til menneskehandel og barneporno-produksjon.

Moren til to av ofrene sier hun er sjokkert over at en politimann, som skal sørge for å beskytte samfunnet, er tiltalt for slike grusomme overgrep.

– Har ingen sjel
Han har ingen sjel.

Og han bør få den strengeste straff, mener kvinnen.

Hvordan kan en politimann som er satt til beskytte samfunnet, finne på slike grusomme ting?, spør hun.

Der lett å være enig med kvinnen. Som er en oppegående firebarnsmor, gift og med god økonomi. Vi snakker altså ikke om et klassisk tilfelle med gatebarn, som “lett bytte” for seksuelle avvikere.

Barna hennes som den gang var 10 og 12 år var rett og slett på feil sted, til feil tid. De ble plukket opp av en litt eldre rumensk gutt, som tok dem med i taxi til leiligheten til Vie. Her skal de særdeles grove overgrepene ha funnet sted. Politiets bevismateriale i saken skal være overveldende. Dette kunne skjedd i Norge. Det vet vi alle som er foreldre.

Pålitelig norsk politi
Det fremstår som et sjokk for de fleste av oss at en tilsynelatende jovial politimann fra et lensmannskontor på Vestlandet, kan stå bak slike syke overgrep som Vie er beskyldt for. I Norge har vi et politi som jevnt over har et svært godt renomé. Mer pålitelig enn mange andre steder i verden, og grunnene til det er åpenbare:
Det økonomiske fundamentet er bra. Man slipper å ty til korrupsjon og bestikkelser for å overleve, betale for bensin og klare å fø på familien.
Dessuten har man over år i Norge klart å bygge opp og sikre en gjennomgående god og sunn holdning i etaten. Sentralt står respekten for medborgere. God utdannelse i bunn og en generelt sunn kultur i politiet, betyr også mye.

Men: det finnes unntak også her i landet. Det har vi sett.

Finner sitt utbrudd, uansett
Men det som er viktig å forstå er at når det gjelder seksuell legning, så finner den sitt utbrudd uansett hvilket yrke eller posisjon man har i et samfunn. Katolske prester, barnearbeidere og politifolk. Dette skjuler seg godt, i de syke menneskers sinn. Så Vie kunne like godt jobbet for kinesisk eller italiensk politi. Hans påståtte seksuelle dragning mot barn ville vært like sterk.

La meg påpeke til slutt; Ingen er skyldig før siste ord er sagt i retten. Heller ikke Vie. Men påtalemyndighetens bevismateriale er overveldende. Det er liten grunn til å tro at ikke rettferdigheten skjer fyllest.

</

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.