Category Archives: Helse/psykiatri

Er “tvangstrøyen” gått ut på dato?

Er tvangsbruken i norsk psykiatri under kontroll?

Nei, må svaret bli.

Det finnes for mange vitnesbyrd om tvangsinngrep som har fortont seg som overgrep. Myndighetene erkjenner å ha sviktet sitt mål om å få ned tvangsbruken og har samtidig for dårlig oversikt over omfanget av tvangsbruk, de geografiske forskjellene i bruk av tvang er for store – og man vet knapt noe om effekt og skadevirkninger.

Den siste tiden har noen av menneskene som mener seg utsatt for feilaktig bruk av tvang fortalt sine historier i TV 2 Nyhetene.

KLIKK PÅ LINKEN OG SE DISSE SAKENE FRA TV 2 NYHETENE:

Slapp ut av lukket avdeling etter byråkratisk feil:

Ukjente konsekvenser og effekt av tvangsbruk:

Ivaretar loven pasientenes rettssikkerhet?
Det er ofte dårlig samsvar mellom pasienters rettslige status i psykisk helsevern og deres opplevelse av frivillighet og tvang. Det mener professor Henriette Sinding Aasen, ved det juridiske fakultet, ved Universitetet i Bergen.

– Pasientenes opplevelse av tvang i forbindelse med innleggelse henger sammen med følelsen av manglende innflytelse, kontroll, frihet og valgmuligheter, og ikke minst det at man selv ikke treffer beslutningen om å legge seg inn, skriver professor Henriette Sinding Aasen i artikkel publisert i Tidsskrift for Norsk Psykologiforening.

Gjør sitt beste
Det retoriske spørsmål vil være: vet ikke ansvarlige leger og psykiatere som har vedtatt tvang vet hva som er best for pasientene? Tvangen ble iverksatt fordi du ikke hadde evnen til å ta vare på deg selv eller se hva som er best for deg.
Eller som i få tilfeller, du utgjorde en fare for deg selv eller omgivelsene. Og i noen tilfeller vil det være korrekt. Spørsmålet er hvordan man ivaretar pasienter og håndtere tvangsbruk og tolker eller tøyer lovverket. Mye handler om behandlingskultur, empati kunnskap og ressurser.

Myndighetene erkjenner for høye tvangstall
Utvilsomt så kan tvangsbruken i Norge reduseres ved at man bruker mer humane metoder for å hjelpe pasienter. Helseministeren erkjenner at tvangsbruken er for høy. Et sentralt spørsmål er om dagens lovverk som i stor grad åpner for utstrakt bruk av skjønn er i tråd med pasientrettighetsloven, med menneskerettighetene – og ikke minst med måten å behandle syke og trengende.

KLIKK PÅ LINKEN OG SE DENNE SAKEN FRA TV2 NYHETENE:

Myndighetene erkjenner å ha sviktet:

Uendelig mye mer komplisert
I somatikken kan man diskutere feil, mye kan avsløres og diskuteres i ettertid. Et kne er et kne, for å si det veldig banalt. I psykiatrien er det uendelig mye mer komplisert. Og det skal selvsagt ikke psykiatere eller leger og psykologer klandres for.

Tusenvis av mennesker utsettes for tvang i psykiatrien. Myndighetene har i årevis ment at tvangsbruken har vært for høy. Men erkjenner nå å ha sviktet sitt mål om å begrense antall tvangsinnleggelser og bruk av ulike tvangsmidler. Når det har vært et politisk mål i mange år å begrense tvangsbruken, så må en si at politikerne har sviktet. Totalt.

Det er gjort mye viktig og riktig siden tidenes psykiatrisatsning, den såkalte Opptrappingsplanen, ble lasert med brask om bram og titalls milliarder i ryggen i 1998.

Mye bra i psykiatrien
La det også være klart: tvangsbruken blir godt mottatt fra noen hold – både pasienter og pårørende rapporterer at de er fornøyd med sine erfaringer og de fagfolk som har bidratt til å løfte enkeltskjebner opp og bort fra en krevende hverdag og ut av et mentalt helvete.

Det er mange i psykiatrien som står på, har kunnskap, tid, empati og stor vilje til å hjelpe. Så å stemple ansatte i psykiatrien som mørkemenn i hvite frakker er langt fra virkeligheten.

Og tvunget psykisk helsevern fungerer tidvis bra. Det viser studier som forteller om institusjoner som har presset ned bruken av tvang og erstatter dette med andre og mer humane metoder. Så det vil være feil å si at all tvangsbruk er feil, om en skal lytte til alle stemmer og lese alle rapporter.

Men: det ene utelukker ikke det andre.
Feilaktig tvangsbruk, overgrep og lovbrudd skjer i en verden som er lukket for de fleste av oss. Det er utvilsomt mange problemstillinger å ta tak i – og en lang vei å gå før vi har et psykisk helsevern som ivaretar de pasientene som ofte har de største og tyngste lidelsene på en optimal god måte. Også ansatte innen psykiatrien varsler om overdreven bruken av tvang og tvangsmidler, enten man snakker om beltesenger, isolasjon eller tvangsmedisinering.

Når er tvangsbruk riktig?
Et essensielt spørsmål når er når man kan si at tvangsbruk riktig? Hvordan kan dette bedømmes? Hvilken type tvangsbruk er det greit at man benytter? Når er det greit at pasienter fratas all rett til å styre sitt eget liv, til motsette tvang?

Loven er klar: Pasienter kan tvangsinnlegges (frihetsberøves) når de har en alvorlig sinnslidelse, og enten har behov for behandling eller er farlige for seg selv eller andre. I tillegg må frivillighet ha vært forsøkt og tvangsinnleggelsen må etter en helhetsvurdering være den beste løsningen.

Slaget vil stå omkring det såkalte “behandlingskriteriet”
De sterkeste kritikerne av tvangsbruken i dag er å finne blant tidligere pasienter og fremtredende eksperter på menneskerettigheter. De mener konsekvensene av psykiatriske tvangsinngrep, menneskerettslige betraktninger, ikke-diskrimineringsprinsipper og kravet om likhet for loven, veier så tungt at man bør fjerne hele særlovgivningen for det psykiske helsevern med tilhørende tvangshjemler.

Venstre og Krf er de partiene som har markert seg sterkest og som mener dagens lovverk bør endres.
Trolig vil slaget stå om det såkalte behandlingskriteriet, det betyr at man i dag kan bruke tvang når en anser det nødvendig med behandling for pasienten.

KLIKK PÅ LINKEN OG SE DENNE SAKEN FRA TV2 NYHETENE:

Tvangsbruk kan være i strid med FN-konvensjon:

Åtte av ti utgjør ingen fare for seg selv eller andre
Åtte av ti pasienter blir i dag tvangsinnlagt fordi ansvarlige leger mener det behov for behandling, og ikke fordi de utgjør en alvorlig fare for eget eller andres liv og helse.

Advokat Knut Rognlien mener terskelen for å tvangsinnlegge er alt for lav:
– Problemet er at psykiaterne har veldig stor grad av skjønn til å treffe avgjørelse om bruk av tvang overfor pasientene. Og det skjønnet er det vanskelig for andre å overprøve, sier han til TV 2 Nyhetene.

Minimalt med kunnskap
Det er urovekkende at man vet svært lite om effekten av tvang. Og like urovekkende at man ikke vet særlig mye om konsekvensene av tvangsbruk. Men skal man lytte til pasienter som mener seg utsatt for overgrep, så forteller mange om voldsomme negative ettervirkninger.

Nekter for at det utføres overgrep
Norsk Psykiatrisk Forening vil ikke overfor TV 2 erkjenne at det begås overgrep.

– Det er et spørsmål man hverken kan svare ja eller nei på, mener foreningens leder Jan Olav Johannessen.

Det kan synes noe defensivt tatt i betrakning av det faktisk finnes minst en dom som slår fast at en ung kvinne ble utsatt for frihetsberøvelse og at menneskerettighetene ble brutt. Å ikke kalle dette et overgrep synes selvsagt uforståelig for mange.

Politikerne mener pasienter skades
I en fersk spørreundersøkelse TV 2 har utført oppgir samtlige representanter i stortingets Helse- og omsorgskomité at de mener «noen pasienter skades av det de opplever ved bruk av tvang».

På spørsmålet “Tror du det blir foretatt lovbrudd i psykiatrien?“, svarer samtlige partier ja, utenom Arbeiderpartiet. Som vil avvente lovutvalgets arbeid. Men til TV 2 sier helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen følgende:
– Jeg forutsetter jo at helsepersonell bruker sitt beste skjønn, samtidig så kan jo ikke jeg si at dette aldri skjer. Det synes som en klok vurdering.

Helseministeren vil rydde opp:

Nå gjenstår det å se om helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen følger opp sine lovnader om redusert tvangsbruk i Norge.
Hun bør ikke måles utelukkende på det som fremkommer i statistikkene. Psykiatriske pasienter er de som bør ha siste ord – og felle den endelige dom.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.