Allerede i gang!

Elena og je er allerede i gang med hardtreining! Je kæn lova at je har oppdaget nye nervebaner og ny musk’latur i beina ned’a’for knea… Og je kæn lova elegant, presis, musikalsk og sensasjonell underholdning på premiéren!

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.