Siste nytt om Dyrepasserne-serien

TV 2 AS

Nøstegaten 72, Pb 7222, 5020 Bergen
  • Ans. redaktør: Alf Hildrum
  • Salgsdirektør: Bjørn Gunnar Rosvoll
  • Redaktør: Bård Espen Hansen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.