Catch and Release

I går anholdt KNM Fridtjof Nansen sine første pirater i Adenbukta. Somalierne ble imidlertid sluppet fri etter kort tid. Selv om det var liten tvil om at de faktisk var på vei for å kapre skip i den travle internasjonale skipsleden som går midt gjennom bukta.

En RPG granatkaster, fire Kalasjnikover, to Tokarev pistoler. Kastekroker, stiger og mengder med drivstoff. Dette var gårsdagens fangst. Man bruker som regel ikke maskinpistol til å fiske, så indisiene var klare. Likevel ble de sju somalierne sluppet fri. Og trolig uten de helt store traumene. Med seg på veien hjem til Boosaaso fikk de rikelig med mat og vann. Og hjelp til å programmere GPS’en sin slik at de ikke skulle seile seg vill.

Etter gårsdagens episode er det kommet mange reaksjoner fra våre lesere på tv2nyhetene.no, hvor folk ser med stor indignasjon på at piratene ble sluppet fri. De bitre juridiske realitetene ved oppdraget er vel først nå i ferd med å åpenbare seg for alle dem både her nede og hjemme som trodde det bare var å hanke inn alle mistenkelige, bevæpnede somaliere man traff på sjøen og frakte dem til kasjotten. For Kenya er det landet EU har overtalt til å ta imot de somaliske sjørøverne. Sannsynligvis har den overtalelsen skjedd ved hjelp av ikke helt ubetydelige pengebeløp. Hadde det kenyanske rettsapparatet fått overlevert alle man anholdt – både for mindre og større grad av sjørøveri, ville det sannsynligvis kollapset i løpet av kort tid. Det er en av grunnene til at kenyanerne har lagt en ganske høy list, både når det gjelder siktelsenes innhold og bevisbyrden. En intensjon om å begå kapring ville ført til en minimal straff i Kenya, om landet i det hele tatt ville siktet noen kun for dette. Det ville dessuten trolig vært vanskelig å få en tilståelse ut av de mistenkte. En mild dom eller frifinnelse ville til syvende hatt en minimalt avskrekkende effekt på den mannlige somaliske kystbefolkningen.

Det fins også gode logistiske og praktiske grunner til at Nansen ikke tok piratene om bord. Fartøyet ville i så fall måtte avbryte operasjonen i Adenbukta for å frakte de sju til Kenya. Og 3000 kilometer til havs er ingen triviell avstand.Fridtjof Nansen tar om bord drivstoff fra en amerikansk militær tankbåt i dag.

Dersom Nansen skal arrestere pirater og få dem dømt til strenge straffer er det derfor i praksis et krav at man må ta dem under et kapringsforsøk, men før båten blir kapret. Det vil si at man har et tidsvindu på kun 20-30 minutter. Etter at båter er blitt kapret er det nemlig mikroskopiske sjanser for å få gjort noe med situasjonen. Alternativt kan man også pågripe dem som har forsøkt, men feilet i sin kapring. Forutsatt at solide nok beviser kan fremlegges i form av radarbilder og annen elektronisk dokumentasjon.

Gårsdagens piratfangst har synliggjort at Nansens politioppdrag i Adenbukta langt i fra vil bli enkelt og uproblematisk. Men selv om de sju som ble sluppet fri i går kanskje blir feiret som helter hjemme i Somalia i kveld, ble kanskje én kapring avverget. Og det er kanskje seier nok i seg selv.

Hva mener du?

 • OLEG

  Landssvik, spionasje, forræderi, særbehandling, klassejus, utro tjenestemenn, allianse med fremmed makt, tortur og drap, bananrepublikk, knallharde fengselsstraffer osv¿Krisemaksimeringen, konspiranoia og USA hatet sitter tydeligvis godt i ryggmarksrefleksen hos den norske venstresiden. Det er tydeligvis ikke rart vi har fått den rødeste regjering noen sinne inn i regjerningskvartalet…Vi har altså så lang ingen holdepunkter for at noen har brutt noen lover. Å overvåke norske borgere på oppdrag fra en ambassade er altså ikke i seg selv ett brudd på norsk lov. I utgangspunktet er det ikke forbudt for privatpersoner å filme demonstranter og spane på folk. Dette kan private detektiver og spanere fritt gjøre. Det er ikke forbudt å drive den slags type virksomhet for norske borgere. Det er videre lov å ta bilder og filme demonstranter og følge med på hvem som er i nærheten av en ambassade. At venstreraddisene og islamistene synes det er ubehagelig å måtte stå for sine handlinger og ikke kunne gjemme seg i mengden er deres problem, men det er altså ikke lovstridig. Faktisk er det ulovlig å dekke til ansiktet sitt i en demonstrasjon!Det var nærmest surrealistisk å høre på Ketil Lund fabulere om suverenitetsfravikelse hvis ambassaden overvåket folk som var i nærheten av ambassaden. Ikke rart Lund-kommisjonen har en slik ideologisk slagside¿Det er bl.a. anført at ambassaden har brutt personopplysningsloven. Denne loven gjelder ikke for ambassader. Norske myndigheter har ingen jurisdiksjon over ambassaders arkiver, og Datatilsynet har overhodet ingen myndighet til å kontrollere eller føre tilsyn med en ambassade. Et slikt tilsyn ville vært folkerettsstridig.Det er videre vist til straffelovens § 91 a. Denne paragrafen ligger i kapittel 8, forbrytelser mot staten.Det vises til NOU 2003-18:”Utvalget ser det som en nasjonal sikkerhetsinteresse å motarbeide fremmede staters eller terrororganisasjoners etterretningsvirksomhet på norsk område. Selv om det kunne være ønskelig å ramme enhver type fremmed etterretningsvirksomhet, vil dette etter utvalgets oppfatning føre til et for uspesifisert straffebud, jf. uttrykket «Norges interesser» i straffeloven § 91a og den generelle bestemmelsen i lov om forsvarshemmeligheter § 4. (¿) Den forbudte etterretningsvirksomheten må kvalifiseres ved å være rettet mot interesser som det er av nasjonal betydning å beskytte.”I følge Innst.O. XVI –1950 tar § 91a sikte på å motvirke såkalt flyktningspionasje som enkelte stater driver mot egne borgere i utlandet med sikte på å utøve kontroll og legge press på dem i ulike sammenhenger. Norge har et ansvar for å beskytte immigrant- og flyktningmiljøer mot press som især kan utøves av hjemlandets myndigheter. Dette er altså paragrafens primære virkeområde.§91a inneholder flere kumulative vilkår:1. hemmelig eller ved ulovlige midler2. til fordel for fremmed stat3. samle opplysninger om politiske eller personlige forhold4. kan skade Norges interesser eller volde fare for enkeltpersoners livad 1: PST innrømmer åpent at de visste at amerikanerne drev med overvåkning. Det har vært angrep på både norske og amerikanske ambassader, og ambassaden er et opplagt terrormål. Vi er forpliktet til å sørge for sikkerheten til den amerikanske ambassaden, noe vi i flere tilfeller har vist at vi ikke i tilstrekkelig grad klarer. Det er f.eks. en grunn til at ambassaden er nødt til å flytte, selv i ”trygge lille Norge.” Norske og amerikanske myndigheter har selvfølgelig nær kontakt vedrørende ambassadens sikkerhet.Hvordan ambassaden opererer, er heller ikke hemmelig. I flere rapporter fra amerikanske myndigheter som Dagbladet har gått igjennom, beskrives det i detalj hvordan små overvåkningsenheter ved ulike ambassader skal operere, samt hvilke kvalifikasjoner agenter i tjeneste skal ha. Rapportene ligger ifølge Dagbladet åpent på nettet. At norske myndigheter ikke vet, kan kun bety ren inkompetanse.Fungerende sjef i PST, Roger Berg, sier da også PST har visst om observasjonsvirksomheten rundt ambassaden i flere år, men mener de ikke har visst at det har foregått i et slikt omfang. Det ser altså ut til at USA mangler utvidede løyver til virksomheten de har bedrevet. Det er således kun snakk om omfanget, ikke hemmelighold.Amerikanerne har bygget opp norsk etterretning, og sto for den selv de første årene etter krigen. Samarbeidet er nært, og eventuelle misforståelser opp i gjennom årene har blitt håndtert sivilisert. Som beskrevet ovenfor er det ikke ulovlig å filme og fotografere demonstranter. Punkt 1 er ikke oppfylt ut i fra de opplysninger vi har i dag.Ad 2: Som sagt er denne lovregelen en beskyttelse av ”Norges interesser”. Det er i Norges interesse og folkerettslige forpliktelse å sørge for sikkerheten til den amerikanske ambassade. ”til fordel” tyder på en konflikt med norske interesser. Det vet vi ingenting om på nåværende tidspunkt. Vilkåret kan dog være oppfylt.Ad 3: sannsynligvis oppfyltAd 4: Vi har ingen holdepunkter for at overvåkningen rundt den amerikanske ambassade kan skade Norges interesser, tvert i mot. Vi har heller ingen holdepunkter for at vilkåret ”volde fare for enkeltpersoners liv osv” er oppfylt. Jeg registrerer konspirasjonsteorier om at nordmenn skulle forsvinne på fly og havne i tortursenter, men hvis noen anser dette som noe mer enn en anekdotisk mulighet etter å ha demonstrert utenfor ambassaden, så er det vanskelig å ha en meningsfull diskusjon. Når det gjelder enkeltpersoners liv og helbred så tar paragrafen som sagt sikte på å motvirke såkalt flyktningspionasje, og altså ikke antiterrortiltak eller sikkerhet for å sikre eget ambassadebygg. Paragrafen tar sikte på å straffe den virksomhet vi vet den irakiske og pakistanske ambassaden bedriver, og altså ikke antiterrorvirksomhet som vi samarbeider med våre allierte om og deres sikkerhet. Punkt 4 er ikke oppfylt ut i fra de opplysninger vi har i dag.Så får vi forsøke å få en viss bakkekontakt, holde hodet kaldt og avvente til vi har litt mer informasjon enn premissene og vinklingen fra TV2.

 • Har A-PRESSEN gitt Bogen skriveforbud ?

  Rar sak, enig med redaktøren, den virker regissert. I den forbindelse kan være greit å minne om CV´n til TV2 sin sjefsredaktør Alf Hildrum. Tidligere AUF´er, informasjonssekretær for Hallvard Bakke, sjef for A-pressen samt Medier Russland.. Noen som snakket om fri presse..?http://no.wikipedia.org/wiki/Alf_Hildrum Det er helt fantastisk at USAs sikkerhetstiltak i tilknytning til sin ambassade skal etterforskes av politiet, samtidig som prestestyret i staten Iran sender ikke-vennligsinnede overvåkere og påvirkningsagenter direkte til Norge for å spre hat mot vertslandet. Med norsk statsstøtte.Jeg skal ikke si “kan det bli verre?” – for det blir det nok.Det er to ting som er vesentlige i denne saken:1. Saken utnyttes til det ytterste av den tradisjonelle venstresiden og deres(all)presse!2. USA stoler ikke på norsk udugelig etterretning! Dette er en direkte følge av Lund kommisjonen og dagens skyggeredde politiske ledere. Pkt. 1 trenger ikke ytterligere kommentarPkt. 2 – Kan en egentlig stole på norsk etterretning? Alle myndighetspersoner forsikrer at det ikke er noen reell terrorfare i Norge. De fleste avsløringer som er gjort i Norge skyldes ren tilfeldighet eller tips fra utenlandsk etterretning. De fleste forstår at Vesten står ovenfor krefter som mener alvor. Er det bare Gahr Større som ikke forstår dette?Jeg stoler heller ikke på PST eller intensjonen bak datalagringsdirektivet. Det kan for eksempel meget vel tenkes at drivkraften bak dette direktivet var mulighetene for politisk kontroll med folk flest,og slett ikke terrorisme som egentlig var et tema i etterkant av ide-unnfangelsen for datalagring. Interessant er det i et hvertfall at opplysninger fra denne lagringen hitil ikke har avstedkommet avsløring av planlagt eller utført terror.Alle myndighetspersoner forsikrer at det ikke er noen reell terrorfare i Norge.Det kan det jo tenkes at de har rett i, for norske myndigheter vil heller gjøre innrømmelser overfor fienden som er store nok til at han ikke trenger å ty til vold, enn å risikere å bli disiplinert med et terrorangrep eller to dersom ettergivenheten ikke er stor nok. Vi blir liksom ikke terrorbombet bare vi er snille nok, et paradigme som er fantastisk velegnet til utpressing, og som fienden utnytter med største fornøyelse.Haken er at norske myndigheter med sin utrolige mangel på dømmekraft ikke betrakter fienden som fiende, men som en slags undertrykket, uskyldig stakkar som vi skal øse rettigheter over.Som den nevnte reportasjen av Tormod Strand og andre viser, er vi så snille at vi gir fienden statsstøtte til undergravende virksomhet på norsk jord. Og ikke bare behandler vi fienden som en venn, vi behandler også vennen som en fiende. Det har denne overvåkningssaken vist, hvor pressen og politikerne fantastisk nok har fungert som fiendens propaganda-apparat. Det er mulig at vi har de politikerne vi fortjener, men jeg lurer av og til på hva vi har gjort som har fortjent de vi har.Det ble for en tid siden avslørt at flere europeiske land, bl.a. Frankrike, hadde avtaler med palestinerne som innebar at de nærmest fikk fritt leide for sine logistiske operasjoner på landenes territorium så lenge de unnlot å drive terror innenfor de samme landenes grenser. Man skulle nesten tro at noen har drevet lignende utpressing mot norske myndigheter: La oss få bygge våre fiendtlige moskeer og drive vår øvrige samfunnsundergravende virksomhet i fred, ellers risikerer dere å oppleve terror på norsk jord.

 • Boris

  A-presens stormtropper er Blitz . Putin-jugend som er den Russiske tvilling organisasjon deler selvsagt AP-oligarkenes paranoia for Amerikansk overvåkning .http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10034580Flere tusen aktivister fra gruppen Nasji og høyreradikale nasjonalister deltok torsdag på to ulike arrangementer for å markere en russisk helligdag.A-Pressen samler og koordinerer innsatsen i trygg forvisning om at mafia klanen i Moskva som betalte en stiv overpris for eierandelen i Pravda . Penger som kan brukes til å kjøpe kontroll over vitale medier .Betalingen AP-oligarkene må betale er ransaking av Treholt og nedgradering av samarbeidet med USA .I dette spillet må Oleg Gordievsky svartmales .Jeg hadde kjent Treholt i flere år, og hadde vanskelig forå tro at han kunne være en landsforræder sier KGB-VENNENE .Olav Bergo -Stanghelle -Arne Strand – Putin-vennen Hallvard Bakke osv-osv-Kontrollen over journalistene i TV2 er sikret gjennom A-Pressens eierskap .http://bogen.tv2blogg.no/article475531.ece Den Putin- kritiske Øystein Bogen fikk skriveforbud 23.08.2009BRUDDET PÅ TAUSHETENAv: Olav Terje BergoEt tilbakeblikk på rettssaken mot Arne Treholt, viser en prosess somhadde passet bedre i en bananrepublikk.I LIKHET med de fleste som fulgte saken fra arrestasjonen i januar 1984og gjennom rettssaken og dommen i 1985, konkluderte jeg med at ArneTreholt trolig var skyldig i spionasje til fordel for Sovjetunionen. http://vgdebatt.vgb.no/2010/10/14/sjofelt-karaktermord/ Redaktør Harald Stanghelle beskriver i Aftenposten søndag (10 / 10) den russiske avhopperen Oleg Gordievsky nærmest som en lurvete løgnhals og begår dermed et karaktermord av sjelden sjofelhet. Så åpenbart feilaktig og overfladisk er angrepet at det bare kan ha to forklaringer: Enten vet Stanghelle ikke hva han snakker om, eller så har Aftenposten investert så mye prestisje i sin omfavnelse av boken Forfalskningen og sin anonyme POT-kilde at det ikke lenger er plass for fairness og balanse.

 • Boris

  test

 • Boris

  Jeg er glad for at NATO -medlemer har en sivilisert måte å behandle kriminelle på .KGB-GRU-Sharia-justis er kun for drittsekker

 • Oleg

  Øystein Bogen, jeg savner dine kommentarer .Jeg hører Putin-mafian har truet YOU-TUBE til å fjerne materiale SCANDAL. YouTube admits removing Doku Umarov’s video statement under Russian pressureEr du utsatt for lignende press ?http://streetwiseprofessor.com/?p=3795#commentsRussian officials have said one of the 11 pirates was killed during a gunbattle when the Russian special forces stormed the tanker on Thursday. The others, some said to have been wounded, were brought aboard a Russian destroyer.The Russian government claims that “imperfections” in international law precluded the prosecution of the pirates.Of course, it could be true that the Somalis died in their boat. But maybe not. The evidence, such as it is, does not rule out the possibility that they were summarily executed. Or that they actually lived.Russians complain about how they are perceived and portrayed abroad. (Don’t believe me? Read the comments.) Those making such complaints should consider the possibility that Russia is its own worst enemy in this regard. The handling of this incident provides a perfect illustration of that.

 • Skeptisk

  Vi ser jo hvor “effektiv” denne anti-pirat-kampanjen er. I det pirater har kapret et skip, er løpet kjørt for intervensjonsstyrkene. For å ikke sette liv, helse eller verdier i fare, gjøres det ingen forsøk på å borde kaprede skip. Styrkenes funksjon ligger altså i å avverge kapringsforsøk. Nansen anholdt altså nå noen som åpenbart var pirater, men SLAPP DEM FRI IGJEN! Risikoen for piratene er altså knyttet utelukket til det å bli grepet på fersken, noe sjansene er mikroskopiske for. Dersom det er under slike forhold oppdraget skal fortsette under, ser jeg ikke meningen i å sløse bort hundrevis av millioner kroner på denne leken. Dette er latterlig! Hvor vanskelig kan det være å lage et fengsel ombord Nansen?

 • ys

  Ja, men det er nå litt forskjell mellom marinen for 13 år siden og marinen i dag. Også er det litt forskjell mellom folk og, heldigvis.

 • Ane

  Jeg må faktisk si at jeg er litt sjokkert over de som klager over at de ikke har kontakt med familie på båten…var noe annet ventet?? Jeg har selv mannen min ombord og dette viste jeg ville skje. De er jo ute på oppdrag. og ikke noe uvanlig at de ikke kan ringe hjem da. Jeg trodde faktisk dette var helt vanlig. jeg er i hvert fall vant med det etter 13 år med mannen min i Marinen. Jeg tenker heller slik at så lenge jeg ikke hører noe er alt bra. Jeg har også tenkt at hvis alle de ombord skulle ringe hjem, fra satelitt telefon blir regningen skyhøy. Så jeg følger med på denne siden og nyhetene og er fornøyd med det så lenge. Dette har jeg forberedt meg på i lange tider, så for meg kommer ikke dette som noe sjokk. Det er bare slik det er å ha mannnen min i Marinen. Og det vet barna vår om. De er født og oppvokst med det. Men så klart blir det koselig å høre stemmen hans igjen, når han får mulighet til å ringe hjem.

 • Real

  Fregatten er “state of the art” og har ingen problemer med det tekniske utstyret ombord. Det er nok sant det som blir sagt her at Forsvaret har hatt lang tid til å planlegge dette, men har dere tenkt på at det kan være problemer utenfor Forsvaret? Så vidt jeg vet så bruker man sivile leverandører både for satellittkommunikasjon og for å komme på Internett. Kanskje vi ikke skal finne syndebukker før vi vet årsaken?

 • RW

  Takk for hyggelig tilbakemelding YS, godt å vite at det er folk der ute som forstår hva dette handler om. Får håpe at linjene er oppe og går igjen til uka. Ha en fin kveld alle sammen!

 • ys

  Hei, tror ikke du skal bruke energien din til å irritere deg over sånne usaklige kommentarer som “danny” sine. Bare ignorer han. Vi har jo mer enn nok å irritere oss over akkurat nå! Når det er sagt, så er det et håp om at telefonene kommer seg i neste uke.. Synes alikevel at forsvaret kunne lagt ut info på mil.no og informert oss om hva som skjer. Og ikke bli redd å bruke familietelefonen. Hilsen fra en som er i samme “båten” som deg.:)

 • RW

  Herregud, altså, nå synes jeg virkelig at det må kunne gå an å vise litt respekt for oss som sitter her hjemme og savner våre kjære! Selvfølgelig vet vi at de er på jobb/er soldater på skarpt oppdrag osv…, men det er faktisk ikke holdbart at kommunikasjonen er så dårlig/mangelfull som den er! Jeg forventer ikke at daglige samtaler, men jeg forventer fasktisk en oppegående linje inn/ut før “snøen smelter”. De befinner seg tross alt ombord på et hypermoderne fartøy, ikke langt inne i Amazonaz – jungelen!

 • danny

  bare tull. de er soldater i strid og ikke på fisketur med naboen. Det er bare sutrete å forvente lik kommunikasjon som om de skulle ha holdt seg hjemme. Ja det er riktig at jeg ikke har stiftet egen familie men er da ikke familieløs av den grunn og ikke hardt å sette seg inn i situasjonen. uansett, faktum er at de er fortsatt soldater i strid og det kan ikke forventes full tilgang til sine kjæres små opplysnnger da. du får fort nok beskjed om han eller henne har stryki med satt litt på spissen. utover det får det holde med en skjelden gang med kommunikasjonen. og om noen har problemer med å gjemme vekk hvor pappa er så er det nok på tide å si noe som at pappa er på jobb i utlandet og kommer hjem når snøen smelter. punktum.

 • RW

  Må bare si meg helt enig med YS angående manglende kommunikasjons – muligheter med våre kjære ombord på KNM FN, helt utrolig at det i år 2009 ikke er mulig å få en operativ tlf – linje ut/inn. Det er nok like frustrernde for dem ombord som det er for oss her hjemme. Jeg er nok ikke den eneste som savner å høre stemmen til den jeg har kjær. Har prøvd å sende mail, men det ser ikke ut til at den heller fungerer. Dette er rett og slett dårlig behandling av både ansatte og pårørende!! Kansje reporterne fra TV2 kan ta opp dette problemet??

 • ys

  Tror det er mange her som har misforstått oss som sitter her hjemme. Her er det ikke snakk om å jabbe i telefonen tre ganger for dagen om katten som har løs mage. Telekommunikasjonen med fartøyet har vært nede i akkurat en uke nå. Det er for gale. Vi er jo i år 2009. Man kan ikke si “for 200 år siden hadde de ingen kommunikasjon”. Vi lever jo ikke “for 200 år siden”. Internett fungerer heller ikke som den skulle. Jo, de jobber med saken og jo det blir sikkert bedre men det må være lov å kritisere det som ikke fungerer uten å bli sett på som “gærn og paranoid kvinnfolk”. Det er jo faktisk barn her som sitter og venter på å snakke med pappaen sin uten at moren vet hva hun skal si lenger!

 • Helt greit at ikke vi her hjemme kan få høre fra våre kjære flere ganger daglig, men nå er det faktisk sånn at det ikke er det vi maser om heller. Det største problemet er faktisk at Muligheten ikke er der, og at vi i perioder ikke kan få et lite pip på mail engang.. Hvis du selv har vært ute, og den/de gang(ene) hadde noen kjære hjemme, så bør du vite likesågodt som meg, at også de som er ute savner dem her hjemme, og gjerne også vil prate med dem. Og dette har jeg førstehåndsinformasjon om, så ikke forsøk å si noe annet… Og ja, enig med “Hæroffiser”, men samtidig er det faktisk som -m- har nevnt over her, de har visst om deployeringen i lengre tid, og burde kanskje hatt mulighet til å forberede seg mer?

 • Hæroffiser med mange deployeringer

  Til alle dere som er hjemme kan jeg forstå frustrasjonen når man ikke får kontaktet noen hjemme. Dette er en side av livet som offiser og soldat som Sjøforsvaret har vært tildels forskånet fra de siste år (sammenlignet med Hæren hvor jeg jobber). Noen tokt har det selvfølgelig vært, men jeg tror man bør ha forståelse for at de er i oppstarten av oppdraget og derav tekniske utfordringer på både båndbredde og andre ting. Jeg er sikker på at det jobbes intenst for å forbedre situasjonen. Jeg synes gjengen der nede gjør en kjempejobb og ønsker de lykke til videre med oppdraget. Gjengen trenger maksimal støtte og skryt, ikke sutring hjemmefra, når de er på jobb døgnet rundt. De har tid til å savne dere hjemme mer enn dere har tid til å savne de.

 • Jørn

  Jeg har selv vært ute og må bare få si at selv om dere der hjemme ønsker å chitt-chatte om trivialiteter og andre “uviktige” ting- de er ute på et oppdrag og kan ikke bare forlate jobben sin for å forsikre dere to-tre ganger om dagen at det går bra. De er i gode hender og skjer det noe så får dere vite det-først.

 • ys

  Det er veldig enkelt å utale seg om ting man ikke berøres av personlig. Hadde du hatt en mann, kone, sønn eller hva det måtte være om bord så ville du nok tenkt/følt/utalt deg anerledes. Så vær snill og vis litt respekt for andre. Å kalle “familepolitikk” uviktig viser kun at du enten er under 15 eller en voksen uten egen familie.

 • danny

  Hei. Seriøst. dere snakker om uviktige ting. Dette er soldater i strid som ikke er mammas lille gullunge mer. Familien er ikke i strid selvom mange har en familie er det helt uvesentlig i mine øyne hva de der hjemme driver med eller bekymrer seg for foreldrenes gutt eller jente. Hadde det vert kritisk for soldaten å snakke med hjemmet ville de selvfølgelig hatt muligheten til dette. Dere her hjemme må slutte å syte så mye. Barna deres har blitt voksne og kan ikke bli teleportert hjem til middag hver kveld.

 • jeu

  Er ingen tvil om at personer uten sterke familierelasjoner, egne barn eller samboer er de mest ideelle soldatene på mange punkter. Siden det materielle vi har i dag krever lang utdannelse kommer også høyere alder og sannsynligheten for familiestiftelse inn. Forsvaret har aldri i verdenshishistorien noen gang vært en familivennlig “bedrift”, men jeg vil påstå at det bedres om dog saktere enn mange ønsker. Kansje det bedres etter valget?

 • ys

  Det du sier er ingen unskyldning. Forsvaret sliter enormt med å beholde folk og det ikke rart når det ikke satses på familien. I et samfunn der begge partnere er i full jobb, har kariere, barn m.m. er det ikke holdbart å drive rovdrift av sine ansatte. Det er akkurat ved sånne oppdrag forsvaret har en gylden mulighet til å gjøre noe med sitt dårlige rikte mht til familepolitikken. Men gang på gang ødeleger de disse sjansene for seg selv. Det er ingen her som ikke støtter mannskapet. Kritiken er i høyeste grad rettet mot forsvardept og regjeringen.

 • jeu

  Ikke lenge siden tlf hjem var umulig og mail ble sendt max 1 gang i uken. Siden forsvaret må leie satelitt kapasitet med begrenset båndbredde til en usannsynlig høy pris og jeg vil jeg tro at denne kapasiten blir i stor grad brukt i tjenesteøyemed. Muligheten har i de siste årene blitt adskillig bedre og utvikles fortsatt. Pga sikkerhet og restriksjoner mtp utsendelse hersker et noe annet regime enn det man finner i hjemmet. De som i dag jobber i på sivile skip som oljetankere, kjemikaljetankere osv har neppe noen bedre vilkår enn mannskapet på KNM F.Nansen. Det å jobbe i Kongens uniform har definitivt sine baksider av medaljen. Jeg mener dette er en “pakke” den/de hjemme bør i større grad ta inn over seg uten å dermed måtte finne seg i hva som helst.

 • ys

  Forsvaret har familiepolitikk for ungdom og folk uten familie… I år 2009 er det helt ufattelig at et TV-team har bedre kommunikasjonsutstyr enn det militæret! Jeg har også hatt kontakt på mail, men mailene var over ett døgn forsinket. Jeg håper at det kommer noe evaluering på slutten av oppdraget der vi og kan si vår side av saken. For min mans del og vår familie så er dette hans først og siste deployering. Sånn går det når arbeidsgiver ikke tar vare på sine ansatte. Det er trist, egentlig.

 • ms

  Å ikke få snakke med de er ikke lett. Men internett har de. Jeg har hatt litt kontakt med min mann via mail, har funket helt fint syns jeg. Forsvaret har ikke familiepolitikk, så å si at den er dårlig er feil for den finnes ikke! Med det i hode da min mann bestemte seg for å dra var jeg godt forberedt på at det kunne gå mange dager før vi fikk ha kontakt og dårlig kontakt. Ikke veldig gøy å snakke i 3min for så å bli brutt og kanskje de ikke ringer opp, eller så bare detter man inn og ut hele tiden, og det går en god tid før man får med seg hva de sier og motsatt. MYE som kunen vært gjort annerledes, derfor skal jeg skrive brev når reisen er over å fortelle min side av saken, de kan ikke rette på ting til en annen gang vist ikke noen sier noe konkret om hva som ble gjort og ikke gjort. Oppfodrer dere andre også til å gjøre det samme!

 • ys

  Hei “M”, jeg har vært i kontakt med “familietlf” ved HOS, og det er i grunn ingen som kan svare på når de vil kunne ringe ut igjen. Det kan ta alt fra ett døgn til to uker. Man føler seg ganske hjelpeløs når ingen kan svare på noe og det eneste svare man får er “vet ikke” eller “vi jobber med saken”. Dette er dårlig gjort fra forsvaret sin side mht familiepolitikken. De kommer i hvertfall ikke til å beholde sine folk på denne måten. Er det noen der ute som kan løse dette problemet med manglende komunikasjon??

 • -m-

  Må si jeg er helt enig med ys.. Er selv en som sitter hjemme og venter, og vil vel stille spørsmålet, har ikke besetningen som tar seg av kommunikasjonen hatt god nok tid på å forberede dette? Toktet har jo tross alt vært påtenkt ganske lenge…

 • ys

  Synes at det er helt skandaløst at mannskapet ikke har telefonkontakt med oss hjemme på nesten femte dag. Vi ble fortalt at de skal ha fungerende telfonlinjer under oppdraget. At TV2 sender på direkten hver dag via satelitt men fartøye ikke har dekning er helt hinsides. Noen i forsvaret burde skamme seg! Synes synd på alle de stakars indoktrinerte om bord.